ПРАВОВА ПРИРОДА ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ ТА ЙОГО МІСЦЕ У СИСТЕМІ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ДОГОВОРІВ

Автор(и)

  • С. С. Святошнюк «Правовий дім Одеси», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-1587.2014.4%20(25).44695

Ключові слова:

фінансова послуга, договір про надання фінансових послуг, система цивільно-правових договорів

Анотація

У статті досліджується правова природа договору про надання фінансових по слуг та визначається його місце у системі цивільно-правових договорів. На основі проведеного аналізу та виявлення особливостей договору про надання фінансових послуг пропонується наступне його визначення. Договір про надання фінансових послуг — це правочин, згідно з яким послугонадавач (фінансова установа або у випадках, встановлених законом, інший суб’єкт господарювання) надає послугоотримувачу (клієнту) фінансову послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності та яка пов’язана з рухом об’єктів, що мають вартість, та є результатом минулих подій, що здатні приносити у майбутньому економічні вигоди й знаходяться у власності й під контролем економічних суб’єктів, у їх наявній грошовій формі чи у формі грошових і фінансових інструментів, а послугоотримувач (клієнт) зобов’язується оплатити зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором, на професійних засадах.

Біографія автора

С. С. Святошнюк, «Правовий дім Одеси»

S. S. Svyatoshnyuk

Посилання

Цивільне право України: підручник у 2 кн. [Text] / За ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової. — К. : Юрінком Інтер, 2002. — B. 2. — 640 p.

Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право: Общие положення [Electronic resource] / М. И. Брагинский, В. В. Витрянский. — М. : Статут, 1997. — 682 p. — Access mode: http://www.litmir.info/br/?b=48117. — Title from the screen.

Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право в 3 кн.: Договоры о выполнении работ и оказании услуг [Тext] / М. И. Брагинский, В. В. Витрянский. — М. : Статут, 2002. — B.3. — 1038 p.

Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг України» [Electronic resource] : Закон України від 12.07.2001, із змін., внес. згідно із Законами України: за станом на 06.02.2015 р. — Access mode: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2664–14. — Title from the screen.

Шарп У. Инвестиции [Тext] / У. Шарп, Г. Александер: Translated from English. — М. : ИНФРА-М, 1997. — 1024 p.

Анфигенов О. В. Бухгалтерский учет и аудит финансовых активов коммерческих организаций [Теxt]: автореф. дис. .… канд. экон. наук: спец. 08.00.14 «Мировая экономика» / О. В. Анфигенов. — Саратов, 2009. — 17 p.

Зомчак Л. М. Моделювання динамічних характеристик фінансових активів в умовах стохастичного середовища [Теxt] : автореф. дис. ... канд. екон. наук: спец. 08.00.14 «Світова економіка» / Л. М. Зомчак. — Львів, 2007. — 24 p.

Дроздова Н. В. Договір про надання фінансових послуг у цивільному праві України [Еlectronic resource]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» / Н. В. Дроздова; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2005. — Access mode:: http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/130350.html. — Title from the screen.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-06-19

Номер

Розділ

Цивільне та земельне право