СУБ’ЄКТИ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ В УКРАЇНІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-1587.2013.2.44712

Ключові слова:

судова практика, суб’єкт судової практики, учасник судової практики

Анотація

В науці відсутній єдиний підхід щодо визначення суб’єктів та учасників судової практики. Різні автори називають як суб’єктів і професіональних суддів, і суд як орган держави. При цьому до суб’єктів судової практики вони відносять різні судові установи чи їх структурні підрозділи. Ми дійшли висновку, що суб’єктами судової практики в Україні є суди загальної юрисдикції та пленуми вищих судів. Міжнародні судові інстанції впливають на формування судової практики в Україні лише опосередковано.

Біографія автора

Р. С. Притченко, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

R. S. Prytchenko

Посилання

Сурилов А. В. Теория государства и права [Текст] / А. В. Сурилов. — К., Одесса : Высшая школа, 1989. — 439 с.

Притченко Р. С. Трансформация понимания судебной практики [Текст] / Р. С. Притченко // Порівняльне правознавство: сучасний стан і перспективи розвитку: зб. статей; за ред. Ю. С. Шемшученка, Л. В. Губерського, І. С. Гриценка. — К. : Логос, 2009. — С. 130–133.

Хорошковська Д. Ю. Роль судової практики в системі джерел права України: теоретико-правове дослідження [Текст] : дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень» / Д. Ю. Хорошковська. — К., 2006. — 194 с.

Зміївська С. С. Судова практика як джерело формування та розвитку права (загальнотеоретичний аналіз) [Текст] : дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень» / С. С. Зміївська. — Х., 2012. — 208 с.

Марченко М. Н. Судебное правотворчество и судейское право [Текст] / М. Н. Марченко. — М. : Проспект, 2007. — 512 с.

Эбзеев Б. С. Человек, народ, государство в конституционном строе Российской Федерации [Текст] / Б. С. Эбзеев. — М. : Юрид. лит., 2005. — 576 с.

Судебная власть [Текст] / под ред. И. Л. Петрухина. — М. : ООО «ТК Велби», 2003. — 720 с.

Скомороха В., Пшеничний І. Конституційний контроль: питання розгляду справ, характеру та змісту рішень Конституційного Суду України [Текст] / В. Скомороха, І. Пшеничний // Вісник Конституційного Суду України. — 1999. — № 1. — С. 51–63.

Селезнев Н. В. Конституционное правосудие и права человека в уголовном судопроизводстве [Текст] / Н. В. Селезнев. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007. — 191 с.

Паліюк В. П. Застосування судами України Конвенції про захист прав людини та основних свобод [Текст] / В. П. Паліюк. — К. : Фенікс, 2004. — 264 с.

Шевчук С. Судовий захист прав людини: Практика Європейського суду з прав людини у контексті західної правової традиції [Текст] / С. Шевчук. — Вид. 2-е, випр., доп. — К. : Реферат, 2007. — 848 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-06-20

Номер

Розділ

Теорія держави і права, порівняльне правознавства