СУТНІСТЬ РЕЦЕПЦІЇ РИМСЬКОГО ПРАВА ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО В УКРАЇНІ, РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ, ФРАНЦІЇ ТА ФРН

Автор(и)

  • М. Р. Матущак Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-1587.2013.2.44714

Ключові слова:

рецепція, римське право, романо-германська правова система

Анотація

У статті досліджено значення рецепції римського права, а також її вплив на формування та становлення правових систем у країнах романо-германської правової сім’ї. Висвітлено типи, форми та види рецепції римського права. Значна увага зосереджена на особливостях рецепції римського приватного права в Україні, Російській Федерації, Франції та ФРН.

Біографія автора

М. Р. Матущак, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

M. R. Matushchak

Посилання

Бондар Н. А. Історико-правові засади рецепції римського приватного права в правовій системі Польщі [Текст] / Н. А. Бондар // Актуальні питання публічного та приватного права. — 2014. — № 1. — С. 6–13.

Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права [Текст] : в 2-х тт. — Том I. Основы: Пер. с нем. / К. Цвайгерт, Х. Кётц. — М. : Междунар. отношения, 2000. — 480 с.

Гринько С. Д. Значення типології рецепції римського права для правових систем європейських країн [Текст] / С. Д. Гринько // Приватне право і підприємництво : зб. наук. пр. — Київ, 2014. — № 13. — С. 9–13.

Дух римского права [Текст] : избранные труды; в 2 т. / Иеринг фон Р. — СПб. : Издательство Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2006. — Т. ІІ. — 547 с.

Калачов Н. Предварительные юридические сведения для полного объяснения Русской правды [Текст] / Н. Калачов. — С.-Петербургъ : Типография А. Е. Ландау, 1880. — 264 с.

Мельник З. П. Рецепція права як засіб вдосконалення правової системи (теоретико-правовий аспект) [Текст] : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01 «Теорія та історія держави та права; історія політичних та правових вчень» / З. П. Мельник; Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка. — К., 2009. — 20 с.

Харитонов Є. О. Рецепція римського приватного права (теоретичні та історичні аспекти) : автореф. дис. ... докт. юрид. наук : спец. 12.00.01 «Теорія та історія держави та права; історія політичних та правових вчень» [Текст] / Є. О. Харитонов. — Одеса, 1997. — 50 с.

Римське право [Текст] : підручник / О. А. Підопригора, Є. О. Харитонов. — 2-е вид. — К. : Юрінком Інтер, 2009. — 528 с.

Селіванов В., Діденко Н. Діалектика приватного та публічного в правовому регулюванні [Текст] / В. Селіванов, Н. Діденко // Право України. — 2001. — № 11. — С. 15–21.

Современный словарь иностранных слов [Текст] / Изд-во «Рус. язык».; ок. 20 тыс. слов. — М. : Рус. яз., 1993. — 740 с.

Сравнительное правоведение (основные правовые системы современности) [Текст] : Учебник / А. Х. Саидов; под. ред. В. А. Туманова. — М. : Юристъ, 2000. — 448 с.

Томсинов В. А. О сущности явления, называемого рецепцией римского права [Електронный ресурс] / В. А. Томсинов. — Режим доступа: http://tomsinov.com/IGPZS/reception. pdf. 268–269. — Название c экрана.

Шаганенко В. П. Особливості системи права у романо-германській правовій сім’ї [Текст] / В. П. Шаганенко // Порівняльно-аналітичне право. — 2013. — № 2. — С. 71–74.

Юридична енциклопедія [Текст] : В 6 т. / редкол.: Ю. С. Шемшученко (відп. ред.) та ін. — К. : Укр. енцикл., 2003. — Т. 5: П. — 736 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-06-20

Номер

Розділ

Теорія держави і права, порівняльне правознавства