ДИСЦИПЛІНАРНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ

Автор(и)

  • М. О. Кабаченко Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-1587.2013.2.44722

Ключові слова:

дисциплінарна відповідальність, дисциплінарний проступок, дисциплінарне стягнення, спеціальна дисциплінарна відповідальність

Анотація

У статті розглянуто актуальні питання застосування в Україні заходів дисциплінарної відповідальності. Розмежовано дисциплінарну відповідальність та схожі види юридичної відповідальності. Виокремлено основні ознаки цього виду юридичної відповідальності.

Біографія автора

М. О. Кабаченко, Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»

M. A. Kabachenko

Посилання

Венедиктов В. С. Критерії розмежування адміністративної та дисциплінарної відповідальності [Текст] / В. С. Венедиктов // Проблеми систематизації законодавства України про адміністративні правопорушення: матер. міжнар. наук.-практ. конф. (Сімферополь —

Ялта, 7–8 груд. 2006 р.) [у 2 ч.] — Сімф. : Крим. юрид. ін-т, 2006. — Ч. 1. — С. 17–23.

Кодекс України про адміністративні правопорушення [Текст] : Закон УРСР від 07.12.1984 р., № 8073-X // Відомості Верховної Ради УРСР. — 1984. — Додаток до № 51. — Ст. 1122.

Кодекс законів про працю України [Текст] : затв. Законом УРСР від 10.12.1971 р., № 322-VIII // Відомості Верховної Ради УРСР. — 1971. — № 50 (Додаток). — Ст. 375.

Адміністративне право України [Текст] : підруч. / Ю. П. Битяк, В. М. Гаращук, О. В. Д’яченко та ін.; за ред. Ю. П. Битяка. — К. : Юрінком Інтер, 2007. — 544 с.

Трудове право України [Текст] : академічний курс: підручн. / за ред. П. Д. Пилипенка. — 3-є вид., перероб. і доп. — К. : Вид. Дім «Ін Юре», 2007. — 536 с.

Кримінальний кодекс України [Текст] : Закон України від 05.04.2001 р., № 2341-III // Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 25–26. — Ст. 131.

Сыроватская Л. А. Трудовое право [Текст] : учебник / Л. А. Сыроватская. — М. : Юристъ, 1998. — 312 с.

Венедиктов В. С. Теоретические проблемы юридической ответственности в трудовом праве [Текст] / В. С. Венедиктов. — Харьков : КОНСУМ, 1991. — 136 с.

Трудовое право России [Текст] : учебник / А. В. Гребєнщиков, Е. Н. Кудрявцев, В. Н. Доброхотова, А. В. Завгородний и др.; под ред. С. П. Маврина, Е. Б. Хохлова. — М. : Юристъ, 2003. — 560 с.

Шамшина І. І. Юридична відповідальність працівника як елемент його трудоправового статусу [Текст] / І. І. Шамшина // Форум права. — 2011. — № 2. — С. 981–986.

Скобелкин В. Н. Дисциплинарная и материальная ответственность рабочих и служащих [Текст] / В. Н. Скобелкин. — Воронеж : Центрально-Черноземное кн. изд-во, 1990. — 224 с.

Про судоустрій та статус суддів [Текст] : Закон України вiд 07.07.2010 р. № 2453-VI // Відомості Верховної Ради України. — 2010. — № 41–42, № 43, № 44–45. — Ст. 529.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-06-20

Номер

Розділ

Трудове право