ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ВИДОВОГО ОБ’ЄКТА ЗЛОЧИНУ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТАТТЕЮ 203–2 КК УКРАЇНИ «ЗАЙНЯТТЯ ГРАЛЬНИМ БІЗНЕСОМ»

Автор(и)

  • В. В. Висоцька Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-1587.2013.2.44725

Ключові слова:

кримінальне право, видовий об’єкт, зайняття гральним бізнесом

Анотація

Стаття присвячена дослідженню видового об’єкта злочину, передбаченого статтею 203–2 Кримінального кодексу України «Зайняття гральним бізнесом». Здійснено огляд сучасних проблем визначення видового об’єкта цього злочину. Досліджуються шляхи удосконалення відповідного кримінального законодавства України.

Біографія автора

В. В. Висоцька, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

V. V. Vysotska

Посилання

Капітаненко Н. П. Генезис інституту адміністративної відповідальності за порушення законодавства у сфері грального бізнесу [Текст] / Н. П. Капітаненко // Вісник Запорізького національного університету. — 2012. — № 3. — С. 115–119.

Про заборону грального бізнесу в Україні [Текст] : Закон України від 15 травня 2009 р. № 1334-VI // Відомості Верховної Ради України. — 2009. — № 38. — Ст. 536.

Фролов Е. А. Спорные вопросы общего учения об объекте преступления [Текст] / Е. А. Фролов // Сборник научных трудов. — Выпуск 10. — Свердловск : Свердловский юридический институт, 1969. — С. 184–225.

Уголовный кодекс Российской Федерации [Текст] : принят Государственной Думой Российской Федерации 24 мая 1996 г. // Собрание законов Российской Федерации. — 1996. — № 25. — Ст. 2954.

Уголовный кодекс Азербайджанской Республики [Текст] : Закон Азербайджанской Республики от 30 декабря 1999 г.; перевод с азербайджанского / [науч. ред.: И. М. Рагимов (предисл.); пер.: Б. Э. Аббасов]. — СПб.: Юридический центр Пресс, 2001. — 313 c.

Комментарий к Уголовному кодексу Республики Беларусь [Текст] / [Н. Ф. Ахраменко, Н. А. Бабий, А. В. Барков и др.]; под общ. ред. А. В. Баркова. — Мн. : Тесей, 2003. — 1200 с.

Уголовный кодекс Республики Болгария [Текст] / [науч. ред. А. И. Лукашова; Пер. с болг. Д. В. Милушева и др.; вступ. ст. Й. И. Айдарова]. — СПб : Юридический центр Пресс, 2001. — 296 c.

Уголовный кодекс Республики Таджикистан [Текст] / [предисл. А. В. Федорова]. — СПб. : Юридический центр Пресс, 2001. — 408 с.

Уголовный кодекс Республики Узбекистан [Текст] : с изменениями и дополнениями на 15 июля 2001 г. / [вступ. ст.: Гулямов З. Х., Рустамбаев М. Х., Якубов А. С.] — СПб : Юрид. центр Пресс, 2001. — 338 c.

Мойсик В. Р. Кримінальна відповідальність за шахрайство з фінансовими ресурсами в Україні: аналіз правотворчості та правозастосування [Текст] : монографія / В. Р. Мойсик. — К. : Атіка-Н, 2010. — 244 с.

Радутний О. Е. Кримінальна відповідальність за незаконне збирання, використання та розголошення відомостей, що становлять комерційну таємницю (аналіз складів злочинів) [Текст] : дис. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» / О. Е. Радутний. — Х., 2002. — 200 с.

Дзюба Ю. П. Кримінальна відповідальність за викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем, або їх пошкодження (аналіз складу злочину) [Текст] : автореф. дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» / Ю. П. Дзюба. — Х., 2008. — 19 с.

Гуторова Н. О. Кримінально-правова охорона державних фінансів України [Текст] : монографія / Н. О. Гуторова. — Х. : Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2001. — 384 с.

Кримінальна відповідальність за порушення порядку здійснення господарської діяльності [Текст] / [авт. коментаря П. П. Андрушко]. — К. : Юрінком Інтер, 2007. — 288 c.

Боротьба з господарськими злочинами [Текст] / [Коваленко О. І., Лопушанський Ф. А., Ришелюк А. М., Свєтлов О. Я., Титаренко Ю. Л. та ін.]; відп. ред. Ф. А. Лопушанський. — Донецьк, 1997. — 160 с.

Навроцький В. О. Кримінальне право. Особлива частина : Курс лекцій [Текст] / В. О. Навроцький. — К. : Знання, 2000. — 771 с.

Перепелица А. И. Уголовная ответственность за хозяйственные преступления в сфере предпринимательской деятельности: Комментарий к действующему законодательству [Текст] / А. И. Перепелица. — Харьков: Рубикон, 1997. — 105 с.

Дудоров О. О. Злочини у сфері господарської діяльності: кримінально-правова характеристика [Текст] : монографія / О. О. Дудоров. — К. : Юрид. практика, 2003. — 924 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-06-20

Номер

Розділ

Кримінальне право