ПУБЛІЧНИЙ ПОРЯДОК ТА СУМІЖНІ КАТЕГОРІЇ У МІЖНАРОДНОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ

Автор(и)

  • О. М. Нагуш Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-1587.2013.2.44727

Ключові слова:

публічний порядок, міжнародний публічний порядок, європейський публічний порядок, транснаціональний публічний порядок, дійсно міжнародний публічний порядок

Анотація

У статті аналізується зміст категорії «публічний порядок» у міжнародному приватному праві, а також досліджуються зв’язки публічного порядку з низкою суміжних понять «європейського», «транснаціонального» та «дійсно міжнародного» публічного порядку.

Біографія автора

О. М. Нагуш, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

O. N. Nagush

Посилання

Пиленко А. Очерки по систематике частного международного права [Текст] / А. Пиленко. — СПб. : Тип. М. М. Стасюлевича, 1911. — 444 с.

Вольф М. Международное частное право / Пер. с англ. Л. А. Лунца [Текст] / М. Вольф. — М., 1948. — 703 с.

Brocher Сs. Cours de droit international prive [Текст] / С. Brocher. — Paris, 1882. — 1. — 460 р.

Брун М. И. Публичный порядок в международном частном праве [Текст] / М. И. Брун. — Петроград : Сенатская Типография, 1916. — 97 с.

Крохалев С. В. Категория публичного порядка в международном гражданском процессе [Текст] : монография / С. В. Крохалев. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский университет [СпбГУ], 2006. — 472 с.

Цивільний кодекс України [Електронний ресурс] : Закон України від 16.01.2003 р. із змін., внес. згідно із Законами України. — Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435–15. — Назва з екрана.

Про практику розгляду судами клопотань про визнання й виконання рішень іноземних судів та арбітражів і про скасування рішень, постановлених у порядку міжнародного комерційного арбітражу на території України [Електронний ресурс] : постанова Пленуму Верховного Суду України від 24 грудня 1999 р. № 12. — Режим доступу http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0012700–99. — Назва з екрана.

Практика МКАС при ТПП Украины. Внешнеэкономические споры [Текст] / Под общей ред. И. Г. Побирченко. — К. : Ін Юре, 2006. – 864 c.

Богатина Ю. Г. Оговорка о публичном порядке в международном частном праве: теоретические проблемы и современная практика [Текст] / Ю. Г. Богатина. — М. : Статут, 2010. — 408 с.

Мандельштам А. Н. Гаагские конференции о кодификации международного частного права [Текст] / А. Н. Мандельштам. — Т. 1–2. — Т. 1: Кодификация международного частного права. — Т. 2: Кодификация международного брачного права. — СПб. : Тип. А. Бенке, 1900. — 851 с.

Lalive P. Transnational (or Truly International) Public Policy and International Arbitration [Текст] / Р. Lalive // Comparative International Practice and Public Policy in Arbitration / Sanders P. — ICCA Congress series. — No. 3. — P. 257–320.

Дмитриева Г. К. Мораль и международное право [Текст] / Г. К. Дмитриева. — М. : Междунар. отношения, 1991. — 168 c.

Dolinger J. World public policy: real international public policy in the conflict of laws [Текст] / J. Dolinger // Texas International Law Journal. — 1982. — Vol. 17. — P. 169–175.

Конвенция о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений [Електронний ресурс] : Конвенція ООН 1958 р. в ред. від 07.07.2006 р. — Режим доступу http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_070. — Назва з екрана.

Про міжнародний комерційний арбітраж [Електронний ресурс] : Закон України від 24.02.1994 р. із змін., внес. згідно із Законами України : за станом на 29.09.2005 р. — Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4002–12 (дата зверн.: 12.04.2015 р.). — Назва з екрана.

Кудашкин В. В. Правовое регулирование международных частных отношений [Текст] / В. В. Кудашкин. — СПб. : Изд-во «Юридический центр Пресс», 2004. — 378 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-06-20

Номер

Розділ

Міжнародне публічне і приватне право, зарубіжне право