НЕДІЙСНІСТЬ ДОГОВОРІВ ЗА ЦИВІЛЬНИМ ТА ГОСПОДАРСЬКИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ: ЗАСАДИ ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ

Автор(и)

  • І. Л. Євміна Інститут економіко-правових досліджень НАН України, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-1587.2014.2%20(23).44753

Ключові слова:

недійсність господарських договорів, господарське законодавство, Господарський кодекс України, Цивільний кодекс України, правозастосування

Анотація

У статті досліджуються питання недійсності договорів за цивільним і господарським законодавством. Автор робить висновок, що при визначенніоснов правозастосування Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України необхідно дотримуватися доктринального визначення господарського права як самостійної галузі права і пріоритету торгових, комерційних, господарських кодексів щодо цивільних кодексів, який історично склався в межах дуалізму права.

Біографія автора

І. Л. Євміна, Інститут економіко-правових досліджень НАН України

I. L. Evmina

Посилання

Беляневич О. А. Про відповідність предмета позову встановленим способам захисту права / О. А. Беляневич // Вісник господарського судочинства. — 2008. — № 1. — С. 97–103.

Подцерковний О. П. Загальні та спеціальні норми: проблеми виявлення та вирішення конкуренції / О. П. Подцерковний // Вісник господарського судочинства України. — 2009. — № 6. — С. 34–43.

Подоляк С. А. Правові підстави та наслідки визнання господарських договорів недійсними та неукладеними в Україні : дис. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.04 / С. А. Подоляк; МОН України, Київський ун-т права НАН України. — Київ, 2010. — 172 с.

Коммерческое (торговое) право. Предпринимательское право Украины : практикум / [под общ. ред. Н. А. Саниахметовой]. — Харьков : Одиссей, 1999. — 416 с.

Мартем’янов В. С. Господарське право. Том 1. Загальні положення. Курс лекцій / В. С. Мартем’янов. — М. : Видавництво БЕК, 1994. — 312 с.

Договірне право України. Загальна частина : навч. посібник / [Боднар Т. В., Дзера О. В., Кузнєцова Н. С. та ін.] ; за ред. О. В. Дзери. — К. : Юрінком Інтер, 2008. — 896 с.

Иоффе О. С. План и договор в социалистическом хозяйстве / О. С. Иоффе. — М. : Юрид. лит., 1971. — 216 с.

Науково-практичний коментар Господарського кодексу України / [кол. авт.: Беляневич О. А., Вінник О. М., Щербина В. С. та ін.] ; за заг. ред. Г. Л. Знаменського, В. С. Щербини. — [2-ге вид., перероб. і допов.]. — К. : Юрінком Інтер, 2008. — 720 с.

Коммерческий кодекс Франции / [пер. с фр., предисловие, дополнение, словарь-справочник и комментарии В. Н. Захватаева]. — М. : Волтерс Клувер, 2008. — 1272 с.

Покровский И. А. История римского права [Электронный ресурс]. — М. : Статут, 2004. — 540 с. — Режим доступа: http://civil.consultant.ru/elib/books/25/page_32.html

Шпенглер О. Закат Европы : в 2 т. Т. 2. / Пер. с нем. И. И. Маханькова. — М. : Айриспресс, 2003. — 528 с. — (Библиотека истории и культуры).

Грудницкая С. М. Двум кодексам быть / Грудницкая С. Н., Переверзєва Л. О. // 10 років застосування Господарського кодексу України: сучасний стан та перспективи вдосконалення кодифікації : зб. доповідей наук.-практ. конф. (14 листоп. 2014 р., м. Київ) / голова ред. кол. О. П. Подцерковний. — Одеса : Юридична література, 2014. — С. 81–90.

Гражданское и торговое право зарубежных стран: учеб. пособие / под общ. ред. В. В. Безбаха и В. К. Пучинского. — М. : МЦФЭР, 2004. — 896 с.

Устав Торговый / сост. А. Добровольский. — 3–е изд., испр. и доп. с разъяснениями. — СПб. : Законоведение, 1911. — 648 с.

Грудницкая С. Н. Хозяйственная правосубъектность государственных предприятий : дис. ... д–ра юрид. наук: спец. 12.00.04 / С. Н. Грудницкая ; ИЭПИ НАН Украины. — К., 2012. — 446 с.

Знаменський Г. Л. Головні передумови вирішення питань співвідношення Господарського і Цивільного кодексів України / Г. Л. Знаменський // Реалізація чинних Цивільного та Господарського кодексів України: проблеми та перспективи : зб. наук. праць : за матеріалами Наук.-практ. конф. (м. Київ, 24 листопада 2005 р.) / редкол.: О. Д. Крупчан (голова) та ін. — К. : НДІ приватного права і підприємництва АПрН України, 2006. — С. 168–170.

Майданик Р. А. Цивільне право: Загальна частина. Т. 1. Вступ у цивільне право. — К. : Алерта, 2012. — 472 с.

Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 7 квітня 2008 р. № 01–8/211 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.arbitr.gov.ua/documents/01–8_211_2008–07–04.html

Подцерковний О. П. Співвідношення положень Цивільного та Господарського кодексів (на прикладі регулювання грошових зобов’язань) / О. П. Подцерковний // Реалізація чинних Цивільного та Господарського кодексів України: проблеми та перспективи : зб.наук. праць : за матеріалами Наук.-практ. конф. (м. Київ, 24 листопада 2005 р.) / редкол.: О. Д. Крупчан (голова) та ін. — К. : НДІ приватного права і підприємництва АПрН України, 2006. — С. 94–98.

Задихайло Д. В. Господарське законодавство і національні економічні інтереси / Д. В. Задихайло // Реалізація чинних Цивільного та Господарського кодексів України: проблеми та перспективи : зб.наук. праць : за матеріалами Наук.-практ. конф. (м. Київ, 24 листопада 2005 р.) / редкол.: О. Д. Крупчан (голова) та ін. — К. : НДІ приватного права і підприємництва АПрН України, 2006. — С. 18–20.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-06-20

Номер

Розділ

Цивільне право і процес, порівняльне правознавство у сфері приватного права