ОСНОВОПОЛОЖНІ ПРИНЦИПИ У СФЕРІ ПРАЦІ ЗА ПРОЕКТОМ ТРУДОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • І. І. Назаревич Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-1587.2014.2%20(23).44764

Ключові слова:

принципи права, основні принципи трудового права, основоположні принципи і права у сфері праці

Анотація

У статті досліджується система основних принципів правового регулювання трудових відносин за проектом Трудового кодексу України. Здійснюється аналіз даної системи на предмет відповідності її основоположним принципам і правам у сфері праці, проголошеним в актах Міжнародної організації праці.

Біографія автора

І. І. Назаревич, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

I. I. Nazarevich

Посилання

Явич Л. С. Право и общественные отношения (Методологический аспект проблемы) // Проблемы теории социалистического государства и права. — М., 1977. — 140 с.

Трудовое право: Учебник / Отв. ред. проф. О. В. Смирнов. — М. : Статус ЛТД+, 1996. — 384 с.

Советское трудовое право / Под ред. Н. Г. Александрова. — М. : Юрид. лит., 1972. — 576 с.

Конституція України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 141.

Про Конституційний Суд України: Закон України від 16 жовтня 1996 року № 422/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 49. — Ст. 272.

Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1971. — (Додаток до № 50). — Ст. 375.

Проект Трудового кодексу України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1pf3511=46746. — Назва з екрану.

Декларація МОП основоположних принципів та прав у сфері праці : ухвалена на 86-й сесії МОП 18 черв. 1998 р. // Конвенції та рекомендації, ухвалені Міжнародною організацією праці. — Женева, 2001. — Т. 2 : 1965–1999. — С. 1529–1532.

Конвенція Міжнародної організації праці про рівне винагородження чоловіків і жінок за рівноцінну працю № 100 від 6 червня 1951 року (ратифіковано Указом Президії Верховної Ради Української РСР від 10 серпня 1956 року) // Конвенції та рекомендації, ухвалені Міжнародною організацією праці: В 2 т. Т. 1 (1919–1964 рр.). — Женева, 1999. — С. 538–541.

Конвенція Міжнародної організації праці про дискримінацію в галузі праці та зайнятості № 111 від 4 червня 1958 р. (ратифіковано Указом Президії Верхової Ради Української РСР від 4 серпня 1961 року) // Конвенції та рекомендації, ухвалені Міжнародною організацією праці: В 2 т. Т. 1 (1919–1964 рр.). — Женева, 2001. — С. 648–651.

Конвенція про примусову чи обов’язкову працю № 29 вiд 28.06.1930 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/993_136. — Назва з екрану.

Конвенція про скасування примусової праці № 105 від 25.06.1957 [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. Законодавство України. — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/993_013. — Назва з екрану.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-06-20

Номер

Розділ

Трибуна молодого вченого