АДМІНІСТРАТИВНА ТА КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ

Автор(и)

  • Т. О. Павлова Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-1587.2015.2%20(27).73594

Ключові слова:

юридична особа, адміністративна та кримінальна відповідальність

Анотація

Статтю присвячено розгляду основних вітчизняних нормативно-правових актів про адміністративну та кримінальну відповідальність юридичних осіб. Проаналізовано розвиток цих інститутів у історичному аспекті.

Біографія автора

Т. О. Павлова, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Т. А. Pavlova

Посилання

Михайлов О. О. Юридична особа як суб’єкт злочину: іноземний досвід та перспективи його застосування в Україні [Текст] : автореф дис. … канд. юрид. наук. : спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» / О. О. Михайлов. — К. : Академія адвокатури України, 2008. — 21 с.

Цивільний кодекс України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435–15. — Назва з екрана.

Сотніченко В. С. Юридична особа як суб’єкт кримінальної відповідальності [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» / В. С. Сотніченко. — К., 2013. — 18 с.

Проблеми правової відповідальності [Текст] : монографія / Ю. П. Бітяк, Ю. Г. Барабаш, Л. М. Баранова та ін.; за ред. В. Я. Тація, А. П. Гетьмана, В. І. Борисової. — Х. : Право, 2014. — 348 с.

Российское законодательство Х–ХХ веков [Текст] : в 9 т. // Законодательство Древней Руси. — М. : Юрид. лит., 1984. — Т. 1. — 560 с.

Российское законодательство Х–ХХ веков [Текст] : в 9 т. // Законодательство периода образования и укрепления Русского централизованного государства. — М. : Юрид. лит., 1985. — Т. 2. — 543 с.

Таганцев Н. С. Русское уголовное право. Лекции [Текст] : часть общая : в 2 т. / [сост. и отв. ред. И. И. Загородников]. — М. : Наука, 1994. — Т. 1. — 381 с.

Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1885 года [Текст] / издано Н. С. Таганцевым. — Изд. 13-е, пересм. и доп. — СПб. : Государственная типография, 1908. — 959 с.

Об ответственности за нарушение Декрета о продаже виноградных, плодово-ягодных и изюмных вин [Электронный ресурс] : декрет Совета Нар. Комиссаров РССР от 7 октября 1921 г. — Режим доступа: http: www.libussr.ru. — Название с экрана.

О порядке реквизиции и конфискации имущества частных лиц и обществ [Электронный ресурс] : декрет Совета Нар. Комиссаров РССР от 17 октября 1921 г. — Режим доступа: http: www.libussr.ru. — Название с экрана.

Грищук В. К. Кримінальна відповідальність юридичних осіб: порівняльно-правове дослідження [Текст] : монографія / В. К. Грищук, О. Ф. Пасєка. — Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2013. — 248 с.

Власов В. А. Новое законодательство об административных штрафах [Текст] / В. А. Власов. — М. : Госюриздат, 1963. — 119 с.

Про захист прав споживачів : Закон України від 12.05.1991 № 1023-XII [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1023–12. — Назва з екрана.

Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності : закон України від 18.02.1992 № 2132-XII [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2132–12. — Назва з екрана.

Про об’єднання громадян : закон України від 16.06.1992 р. № 2460-XII [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2460–12. — Назва з екрана.

Рішення Конституційного Суду України за Конституційним зверненням відкритого акціонерного товариства «Всеукраїнський Акціонерний Банк» щодо офіційного тлумачення пункту 22 частини першої статті 92 Конституції України, частин першої, третьої статті 2, частини першої статті 38 Кодексу України про адміністративні правопорушення (справа про відповідальність юридичних осіб) [Текст] // Вісн. Конституц. Суду України. — 2001. — № 3.

Фріс П. Л. Юридична особа як суб’єкт злочину за законодавством країн Європи та Америки [Електронний ресурс] / П. Л. Фріс. — Режим доступу: http://ivpz.org/nternetkonferents-ya-2013.79. — Назва з екрана.

Кримінальний кодекс України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2341–14/page3. — Назва з екрана.

Павлова Т. О. До питання про кримінально-правовий статус юридичної особи в Україні [Текст] / Т. О. Павлова // Правова держава. — 2015. — № 20. — С. 157–161.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-07-13

Номер

Розділ

Історія права