ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ

Автор(и)

  • О. І. Донченко Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-1587.2015.2%20(27).73622

Ключові слова:

органи самоорганізації населення, компетенція, законодавство

Анотація

Статтю присвячено аналізу діяльності органів самоорганізації населення як складової місцевого самоврядування України. Визначено особливості функціонування органів самоорганізації населення поряд з існуванням інших громадських структур в контексті виконання власних і делегованих повноважень, а також визначені перспективи удосконалення їх діяльності.

Біографія автора

О. І. Донченко, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

O. I. Donchenko

Посилання

Донченко О. І. Діяльність органів місцевого самоврядування як складова державного управління [Текст] / О. І. Донченко // Правова держава : зб. наук. пр. — 2014. — № 18. — С. 27–32.

Конституція України [Електронний ресурс] : закон України від 28.06.1996 із змін., внес. згідно із законами України: за станом на 15.05.2014. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua. — Назва з екрана.

Про органи самоорганізації населення [Електронний ресурс] : закон України від 11.07.2001 із змін., внес. згідно із законами України: за станом на 20.11.2012. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua. — Назва з екрана.

Веніславський Ф. В. Спеціально-дозвільний принцип у конституційно-правовому регулюванні [Електронний ресурс] / Ф. В. Веніславський // Вісник Академії правових наук України. — 2009. — № 2. — С. 57–67. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vapny_2009_2_6. — Назва з екрана.

Положення про органи самоорганізації населення в м. Одеса [Електронний ресурс] : рішення Одеської міської ради № 3374-III від 14.01.2002. — Режим доступу: http://www.odessa.ua/departments/15505. — Назва з екрана.

Проблеми функціонування місцевих рад та їх виконавчих органів : монографія [Текст] / за ред. Ю. М. Тодики. — Х. : Право, 2009. — 540 с.

Про місцеве самоврядування в Україні [Електронний ресурс] : закон України від 21.05.1997 із змін., внес. згідно із законами України: за станом на 17.07.2015. — Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua. — Назва з екрана.

Орловський О. С. Правовий статус органів самоорганізації населення [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право» / О. С. Орловський ; Одеська національна юридична академія. — О., 2004. — 39 с.

Колодій А. М. Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні [Текст] : підруч. / за ред. Я. Ю. Кондратьєва. — К. : Юрінком Інтер, 2003. — 380 с.

Баймуратов М. О. Муніципальна влада: актуальні проблеми становлення й розвитку в Україні [Текст] / М. О. Баймуратов, В. А. Григор’єв. — Одеса : АО БАХВА, 2007. — 192 с.

Лазор О. Д. Місцеве самоврядування. Вітчизняний та зарубіжний досвід [Текст] : навч. пос. / О. Д. Лазор, О. Я. Лазор. — Вид. 2-ге, доп. і перероб. — К. : Дакор, 2005. — 560 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-07-13

Номер

Розділ

Конституційне право