ПРАВО НА ВІДЗИВ ТВОРУ В СИСТЕМІ ОСОБИСТИХ НЕМАЙНОВИХ ПРАВ АВТОРА (ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ ДЕРЖАВ — УЧАСНИКІВ СНД)

Автор(и)

  • А. О. Богустов Гродненський філіал БІП — Інститут правознавства, Belarus

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-1587.2015.2%20(27).73750

Ключові слова:

особисті немайнові права автора, право автора на відзив твору, законодавство держав — учасників СНД

Анотація

У статті досліджено право на відзив твору як елемент системи особистих немайнових прав автора (за законодавством держав — учасників СНД). Зроблено висновок, що російське законодавство виходить із вузького трактування права на відзив і розглядає його як право автора в односторонньому порядку відмовитись від договору відчуження виключного права на твір або надання права використання твору. Якщо ж твір вже було оприлюднено, то право на відзив вичерпується.

На відміну від зазначених положень російського права, законодавство більшості пострадянських країн не обмежується наданням автору можливості відмовитися від раніше прийнятого рішення, за умови відшкодування користувачеві завданих таким рішенням збитків (у повному обсязі). Крім цього, автору надається можливість відізвати твір вже після його оприлюднення шляхом прилюдного сповіщення про це.

На думку автора статті, розгядаючи підстави реалізації права на відзив, необхідно враховувати не лише баланс інтересів автора твору і особи, що використовує його, а й можливі інтереси суспільства в цілому.

Біографія автора

А. О. Богустов, Гродненський філіал БІП — Інститут правознавства

A. A. Bogustov

Посилання

Гражданское и торговое право зарубежных государств [Текст] : в 2 т. / отв. ред. Е. А. Васильев, А. С. Комаров. — М. : Междунар. отношения, 2004. — Т. 1. — 560 с.

Судариков С. А. Основы авторского права [Текст] / С. А. Судариков. — Минск : Амалфея, 2000. — 512 с.

Раздел V «Интеллектуальная собственность» части третьей модельного Гражданского кодекса для государств — участников СНГ (новая редакция). Модель: рек. законодат. акт Содружества Независимых Государств: Принят на 21-м пленар. заседании Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ 16 июня 2003 г., № 21–7 [Текст] // Информ. бюл. Межпарламент. Ассамблеи государств — участников СНГ. — 2003. — № 31. — С. 206.

Кодекс интеллектуальной собственности для государств — участников СНГ. Модель: рек. законодат. акт Содружества Независимых Государств: Принят на 34-м пленар. заседании Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ 7 апреля 2010 г., № 34–6 [Текст] // Информ. бюл. Межпарламент. Ассамблеи государств — участников СНГ. — 2010. — № 47. — С. 133.

Про авторське право і суміжні права : закон України від 23 грудня 1993 р. № 3792-XII, ред. від 05.12.2012 р. [Текст] // Відомості Верховної Ради України. — 1994. — № 13. — Ст. 64.

Об авторском праве и смежных правах : закон Туркменистана от 10 января 2012 г. № 257‑IV [Текст] // Ведомости Меджлиса Туркменистана. — 2012. — № 1 (1007).

Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая [Текст] // Собрание законодательства Российской Федерации. — 2006. — № 52 (ч. I). — Ст. 5496.

Об авторском праве и смежных правах : закон Азербайджанской Республики от 5 июня 1996 г. № 115-IГ, в ред. Закона от 30.04.2013 г. № 636-IVQD [Текст] // Сборник законодательства Азербайджанской Республики. — 1997. — № 3. — Ст. 167.

Об авторском праве и смежных правах : закон Республики Армения от 4 июля 2006 г. № ЗР-142, с изм. и доп. по сост. на 30.09.2013 г. [Текст] // Официальные ведомости Республики Армения. — 2006. — № 38 (493). — Ст. 816.

Об авторском праве и смежных правах : закон Республики Беларусь от 17 мая 2011 г. № 262-З [Текст] // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. — 2011. — № 60. — 2/1813.

Об авторском праве и смежных правах : закон Республики Казахстан от 10 июня 1996 г. № 6-I, с изм. и доп. по сост. на 29.09.2014 г. [Текст] // Ведомости Парламента Республики Казахстан. — 1996. — № 8–9. — Ст. 237.

Об авторском праве и смежных правах : закон Кыргызской Республики от 14 января 1998 г. № 6, в ред. Закона от 21.01.2014 г. № 14 [Текст] // Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики. — 1998. — № 3.

Об авторском праве и смежных правах : закон Республики Молдова от 2 июля 2010 г. № 139 [Текст] // Monitorul Oficial. — 2010. — № 191–193. — Ст. 630.

Об авторском праве и смежных правах : закон Республики Таджикистан от 13 ноября 1998 г. № 727 [Текст] //Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан. — 1998. — № 23–24. — Ст. 348.

Об авторском праве и смежных правах : закон Республики Узбекистан от 20 июля 2006 г. № ЗРУ-42 [Текст] // Народное слово. — 2006. — № 140–141 (4039–4040).

Об авторском праве и смежных правах : закон Российской Федерации от 9 июля 1993 г. № 5351–1 [Текст] // Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета Российской Федерации. — 1993. — № 32. — Ст. 1242.

Гражданский кодекс для государств — участников СНГ. Часть третья. Модель: рек. законодат. акт Содружества Независимых Государств: Принят на 7-м пленар. заседании Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ 17 февр. 1996 г., № 7–4 [Текст] // Информ. бюл. Межпарламент. Ассамблеи государств — участников СНГ (Приложение). — 1996. — № 10. — С. 3.

Липцик Д. Авторское право и смежные права [Текст] / Д. Липцик. — М. : Ладомир; Изд-во ЮНЕСКО, 2002. — 788 с.

Дюма Р. Литературная и художественная собственность. Авторское право Франции [Текст] / Р. Дюма. — М. : Междунар. отношения, 1993. — 384 с.

Шершеневич Г. Ф. Учебник русского гражданского права (по изданию 1907 г.) [Текст] / Г. Ф. Шершеневич. — М. : Спарк, 1995. — 556 с.

Антимонов Б. С. Авторское право [Текст] / Б. С. Антимонов, Е. А. Флейшиц. — М. : Юрид. лит., 1957. — 280 с.

Авторские и смежные с ними права. Постатейный комментарий глав 70 и 71 Гражданского кодекса Российской Федерации [Электронный ресурс] / под ред. П. В. Крашенинникова // СПС «КонсультантПлюс».

Богустов А. А. Проблемы ограничения неимущественных прав автора в законодательстве Беларуси и России [Текст] / А. А. Богустов // Научные исследования и разработки. Право. — 2013. — Т. 1, вып. 1. — С. 34–37.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-07-15

Номер

Розділ

Цивільне і цивільно-процесуальне право