ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗДОРОВИХ ТА БЕЗПЕЧНИХ УМОВ ПРАЦІ ЗА ТРУДОВИМ ДОГОВОРОМ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-1587.2015.2%20(27).73760

Ключові слова:

трудовий договір, здорові та безпечні умови праці, проект Трудового кодексу України

Анотація

У статті досліджується забезпечення здорових та безпечних умов праці як одна з основних умов трудового договору у сучасних умовах господарювання. Досліджуються відповідні положення проекту Трудового кодексу України.

Біографія автора

О. М. Потопахіна, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

O. N. Potopakhina

Посилання

Конституція України від 28 червня 1996 р. [Текст] // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 141.

Особисті немайнові трудові права працівників у системі трудових прав [Текст] : монографія / І. В. Лагутіна. — Одеса : Фенікс, 2014. — 428 с.

Про дію міжнародних договорів на території України [Текст] : Закон України від 10 грудня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 10. — Ст. 137.

Про міжнародні договори [Текст] : Закон України від 29 червня 2004 року № 1906-IV // Відомості Верховної Ради України. — 1994. — № 10. — Ст. 45.

Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами [Текст] / упоряд. В. М. Вакуленко, О. П. Товстенко. — К. : Юрінком Інтер, 1998. — С. 23.

Европейская социальная хартия (пересмотренная) (Страсбург, 3 мая 1996 г.) [Текст] // Труд за рубежом. — 2000. — № 3. — С. 121–158.

На підтримку Сеульської декларації [Текст] // Охорона праці. — 2011. — № 3. — С. 7.

Загальнодержавна програма адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу [Текст] : затв. Законом України від 18 березня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. — 2004. — № 29. — Ст. 367.

Про охорону праці [Текст] : Закон України від 14 жовтня 1992 р. № 2694-ХІІ (в ред. Закону України від 21.11.2002 № 229-ІV (229–15) // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 49. — Ст. 668; 2003. — № 2. — Ст. 10.

Про затвердження Загальнодержавної цільової програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2014–2018 роки [Електронний ресурс] : Закон України від 4 квітня 2013 р. № 178-VII. — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/178–18. — Назва з екрану.

Чанишева Г. І. Право на інформацію за трудовим законодавством України [Текст] : моногр. / Г. І. Чанишева, Р. І. Чанишев. — Одеса : Фенікс, 2012. — 196 с.

Сабитов А. А. Условия труда: правовой аспект : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.05 / А. А. Сабитов. — Екатеринбург, 2012. — 29 с.

Проект Трудового кодексу України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=46746. — Назва з екрану.

Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування [Текст] : Закон України від 28 грудня 2014 року № 77-VIII // Відомості Верховної Ради України. — 2015. — № 11. — Ст. 75.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-07-15

Номер

Розділ

Трудове право