ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОНЯТТЯ ДОГОВОРУ НАЙМУ (ОРЕНДИ) НЕРУХОМОГО МАЙНА У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ, РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ, ФРАНЦІЇ ТА ФРН

Автор(и)

  • М. Р. Матущак Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-1587.2015.2%20(27).73907

Ключові слова:

поняття договору, поняття договору найму (оренди), поняття договору найму (оренди) нерухомого майна, нерухоме майно, цивільне право

Анотація

У статті здійснено порівняльно-правовий аналіз доктринальних та законодавчих підходів до визначення поняття договору найму (оренди) нерухомого майна у цивільному праві України, Російської Федерації, Франції та ФРН. Також наведено основні концептуальні засади до розуміння поняття договору у правових системах досліджуваних країн.

Біографія автора

М. Р. Матущак, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

M. R. Matushchak

Посилання

Римское частное право [Текст] : учебник / под ред. И. Б. Новицкого, И. С. Петерского. — М. : ИКД «Зерцало-М», 2012. — 560 с.

Бекленищева И. В. Гражданско-правовой договор: классическая традиция и современные тенденции [Текст] / И. В. Бекленищева. — М. : Статут, 2006. — 204 с.

Берман Г. Дж. Западная традиция права: эпоха формирования [Текст] / Г. Дж. Берман. — М., 1998. — 624 с.

Брагинский М. И. Договорное право: Общие положения [Текст] / М. И. Брагинский, В. В. Витрянский. — М.: Статут, 1997. — 682 с.

Безбах В. В. Советское гражданское право [Текст] / В. В. Безбах. — М. : Наука, 1989. — 336 с.

Братусь С. Н. Принципы советского гражданского права [Текст] / С. Н. Братусь // Правоведение. — 1960. — № 1. — С. 47–52.

Иоффе О. С. Обязательственное право [Текст] / О. С. Иоффе. — М. : Юрид. лит., 1975. — 880 с.

Советское гражданское право [Текст] / под ред. В. А. Рясенцева. — М. : Юрид. лит., 1975. — Т. 1. — 558 c.

Рабинович П. Соціальна сутність прав людини (у світлі потребового підходу) [Текст] / П. Рабинович // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХІ регіональної наук.-практ. конф., 3–4 лютого 2005 р. — Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2005. — С. 3–5.

Гражданское право Франции [Текст] : пер. с франц. / Л. Жюллио де ла Морандьер; пер., вступ. ст. Флейшиц Е. А. — М. : Иностр. лит., 1960. — Т. 2. — 728 c.

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. № 435-IV [Текст] // Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 40–44. — Ст. 356.

Гражданский кодекс РФ (ГК РФ) от 26.01.1996 № 146-ФЗ (Часть вторая) [Электронный ресурс] // Консультант плюс [сайт]. — Режим доступа: http://www.consultant.ru/popular/gkrf2/4_17.html — Название с экрана.

Германское гражданское уложение [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.gesetze-im-internet.de/bgb/ — Название с экрана.

Французский гражданский кодекс [Текст] : учеб.-практич. комментарий. — М. : Проспект, 2008. — 752 с.

Зобов’язальне право: теорія і практика [Текст] : навч. посіб. для студентів юрид. вузів і фак. ун-тів / О. В. Дзера, Н. С. Кузнецова, В. В. Луць та ін. ; за заг. ред. О. В. Дзери. — К. : Юрінком Інтер, 1998. — 912 с.

Цивільне право України [Текст] : підручник : у 2 т. / Борисова В. І. (кер. авт. кол.) та ін. — Х. : Право, 2011. — Т. 2. — 816 с.

Спасибо-Фатєєва І. В. Цивілістика: на шляху формування доктрин : вибр. наук. пр. / І. В. Спасибо-Фатєєва. — Х. : Золоті сторінки, 2012. — 696 с.

Цивільний Кодекс УРСР від 18.07.1963 р. № 1540-VI [Електронний ресурс] / Верховна Рада УРСР. — Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1540–06 — Назва з екрану.

Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV [Текст] // Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 18, 19–20, 21–22. — Ст. 144.

Про оренду землі : Закон України від 06.10.1998 р. № 161-XIV [Текст] // Відомості Верховної Ради України. — 1998. — № 46–47. — Ст. 280.

Про оренду державного та комунального майна : Закон України 10.04.1992 р. № 2269-XII [Текст] // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 30. — Ст. 416.

Рішення Горностаївського районного суду Херсонської області від 28.01.2011 р. по справі № 2–21/11 [Електронний ресурс] // Єдиний державний реєстр судових рішень. — Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/9717620 — Назва з екрану.

Постанова Київського апеляційного господарського суду від 18.12.2010 р. по справі № 46/389 [Електронний ресурс] // Єдиний державний реєстр судових рішень. — Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/12852425 — Назва з екрану.

Германское право. Часть I. Гражданское уложение [Текст] : пер. с нем. — М. : Международный центр финансово-экономического развития, 1996. — 552 с. — (Серия : Современное зарубежное и международное частное право).

Постанова Апеляційного суду Київської області № 22-ц-1616/11 від 14.02.2011 р. [Електронний ресурс] // Єдиний державний реєстр судових рішень. — Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/14961401 — Назва з екрану.

Гражданское право Франции [Текст] : пер. с франц. / Л. Жюллио де ла Морандьер; пер., вступ. ст. Флейшиц Е. А. — М. : Иностр. лит., 1961. — Т. 3. — 748 c.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-07-18

Номер

Розділ

Порівняльне правознавство, зарубіжне право