СТОРОНИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ ЗА ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ І ПРОЕКТОМ ТРУДОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • О. М. Потопахіна Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-1587.2018.1(32).130883

Ключові слова:

трудовий договір, працівник, роботодавець, трудова правосуб’єктність працівника, трудова правосуб’єктність роботодавця.

Анотація

У науковій статті досліджуються суб’єктний склад (сторони) трудового договору за чинним законодавством і проектом Трудового кодексу України, особливості трудової правосуб’єктності працівника і роботодавця як сторін трудового договору. Вносяться пропозиції щодо вдосконалення актів чинного законодавства, проекту Трудового кодексу України в цій сфері з урахуванням законодавчого досвіду окремих зарубіжних країн.

Посилання

Кодекс законів про працю України: Затв. Законом № 322-VIII від 10.12.71// Відомості Верховної Ради України. – 1971. – Додаток до № 50. – Ст.375.

Проект Трудового кодексу України №1658 в редакції, підготовленій до другого читання від 24.07.2017 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53221

Наньєва М.І. Укладання трудового договору за законодавством України та окремих зарубіжних країн: авт. дис. …канд. юрид. наук: 12.00.05. – Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса,2017. – 20 с.

Конвенція МОП №138 про мінімальний вік для прийому на роботу від 6 червня 1973 року// Конвенції та рекомендації, ухвалені Міжнародною організацією праці 1965-1999, Том II. – Женева: Міжнародне бюро праці, 1999. – С.1703-1710.

Трудове право України: підручник / за заг. ред. М.І. Іншина, В.Л. Костюка. – Київ: Юрінком Інтер, 2017. – 600 с.

Чанишева Г.І. Правове регулювання індивідуальних трудових правовідносин / Г.І. Чанишева, І.А. Римар. – Одеса: Фенікс, 2016. – 192 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-06-30

Номер

Розділ

Трудове та сімейне право