ПРОБЛЕМА РЕАЛІЗАЦІЇ ІНСТИТУТУ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ВЛАДНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ

Автор(и)

  • В. Ю. Чернишова Київський національний університет імені Т. Г. Шевченко, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-1587.2018.1(32).133838

Ключові слова:

адміністративна відповідальність, суб’єкт владних повноважень, публічна відповідальність, свобода індивіда, інститут адміністративного права.

Анотація

У статті досліджуються юридичні та фактичні причини недосконалості дії інституту адміністративної відповідальності суб’єктів владних повноважень відповідно до законодавства України в адміністративно-деліктній сфері, проводиться логічний зв’язок між формуванням уявлення про свободу індивіда у правовій державі та становленням інституту публічної відповідальності вищезгаданих суб’єктів, наводяться приклади підходів до поняття інституту адміністративної відповідальності з їх критичним авторським осмисленням, пропонуються реальні дієві кроки до вирішення закладеної у статті проблематики.

Біографія автора

В. Ю. Чернишова, Київський національний університет імені Т. Г. Шевченко

V. Iu. Chernyshova

Посилання

Петражицкий Л. И. Теория права и государства в связи с теорией нравственности. Москва: Издательство Юрайт, 2016. Ч. 1. 295 с.

Державне управління: європейські стандарти, досвід та адміністративне право: В. Б. Авер’янов та ін. Київ : Юстиніан, 2007. 288 с.

Адміністративна відповідальність в Україні: навч. посібник / А. Т. Комзюктаін. Харків: Вид-воУн-тувнутр. справ, 2001. 99 с.

Лук’янець Д. М. Інститут адміністративної відповідальності: проблеми роз¬витку: монографія. Київ: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2001. 220 с.

Галаґан Й.А. Теоретические проблемы административной ответственности по советскому праву : авторефдис. д-раюр. наук : 12711. ВНИИСЗ. Москва, 1971. С. 18-24.

Лук’янець Д. М. Розвиток інституту адміністративної відповідальності: концептуальні засади та проблеми правореалізації: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : 12.00.07. Київ: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, 2007. 35 с.

Коваль Л. В. Відповідальність за адміністративні правопорушення. Київ: Вид-во Київ. держ. ун-ту, 1975. 65 с.

Адміністративне право України. Загальне адміністративне право : навч. посіб / В.В. Галунько та ін. ; за ред. проф. В.В. Галунька. Херсон: Грінь Д.С., 2015. Т. 1. 272 с.

Колпаков В. К. Деліктний феномен в адміністративному праві України : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07. Київ, 2005. 590 с.

Коренев А. П. Нормы административного права и их применение. Москва : Юридическая литература, 1978. 144 с.

Козлов Ю. М. Предмет советского административного права. Москва : Изд. Московского ун-та, 1967. 160 с.

Банчук О. А. Шляхи реформування інституту адміністративної відповідальності в Україні. Актуальні проблеми держави і права. № 35. С. 288–292.

Смолова Л. М. Публічна відповідальність представницьких органів місцевого самоврядування: перспективи розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд.наук з держ. упр. : 25.00.04. Львів : Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, 2015. 20 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-06-16

Номер

Розділ

Адміністративне право, господарське право і процес