КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТЬ «ЗОВНІШНЯ-ВНУТРІШНЯ» БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ

Автор(и)

  • О. А. Чуваков Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-1587.2018.1(32).133870

Ключові слова:

внутрішня безпека, зовнішня безпека, національна безпека, злочин, джерела загроз

Анотація

У статті досліджується проблема встановлення сутності видових об’єктів злочинів проти основ національної безпеки України в контексті чинного кримінального законодавства і з урахуванням положень Закону України «Про основи національної безпеки України». Вивчається роль видового об’єкта в диференціації таких злочинів. Аналізуються авторитетні думки відомих дослідників в частині поділу таких злочинів на окремі види.

Біографія автора

О. А. Чуваков, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

O.A. Chuvakov

Посилання

Про основи національної безпеки України: Закон України // Офіційний Вісник України. 2003. № 29. ст. 1433.

Дьяков С.В. Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства: уголовно-правовое и криминологическое исследование/ С.В.Дьяков. СПб.: Юридический центр Пресс, 2009. 267с.

Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України : спец. вип. / П. П. Андрушко, М. Й. Коржанський, П. С. Матишевський [та ін.] ; наук. ред. С. С. Яценко. К. : Юрінком Інтер, 1994. 797 с.

Кримінальне право України. Особлива частина : підручник / М. І. Бажанов, Ю. В. Баулін, В. В. Сташис [та ін.] / за ред. М. І. Бажанова, В. В. Сташиса, В. Я. Тація. К. ; Х. : Юрінком Інтер : Право, 2001. 494 с.

Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / А. А. Музика, В. О. Навроцький, М. І. Хавронюк [та ін.] ; за ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. 3-є вид. К. : Атіка, 2005. 1064 с.

Ліпкан В.А., Діордіца І.В. Національна безпека України: кримінально-правова охорона: навчальний посібник / В.А. Ліпкан., І.В. Діордіца. К.: КНТ, 2007. 292с.

СверчковB. В. Уголовное право: Особенная часть: Краткийкypcлeкций/ В.В, Сверчков. М.:Юрид. Издат, 2004. 299с.

Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Ю. В. Грачев, Л. Д. Ермакова [и др.] ;отв. ред. А. И. Рарог. М.: Прoспeкт, 2004. 952 с.

Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Х. М. Ахметшин, А. Е. Беляев, Г. Н. Борзенков [и др.]; отв. ред. В. И. Радченко; науч. ред. А. С. Михлин. М.: Спарк, 2000. 862 c.

Уголовный кодекс Российской Федерации:Наyчно-практический комментарий./ отв. ред. В.М. Лебедев. М: Юрид. лит.1998. 736с.

Игнатьев А.А. Серьезная угроза безопасности государства / А.А. Игнатьев // Человек и закон. 2001. № 8. С. 38-43.

Кузнецов А. П. Преступления против государственной власти: Комментарии к разделу X Уголовного кодекса РФ / А. П. Кузнецов. М.: Рос.акад. юрид. наук: Вектор-ТиС, 2005. 360 с.

Правовое регулирование деятельности федеральной службы безопасности по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации :науч.-практ. комм. / под общ. ред. В. Н. Ушакова ; науч. ред. И. Л. Трунов; предисл. Н. П. Патрушевой. М.: Эксмо, 2006. 592 c.

Уголовное право: Общая часть : учебник / подред. А. И. Рарога, А. И. Чучаева. 2-е изд., перераб. М.: Юрид.фирма «КОНТРАКТ» ИНФРА, 2008. 560 с.

Уголовное право: Особенная часть: учебник / под ред. А. И. Рарога. М.: Ин-т междунар. права и экономики: Триада, Лтд, 1996. 480 с.

Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / А. В. Арендаренко, Н. Н. Афанасьев, В. Е. Батюкова [и др.]. М.: Проспект,1997. 760 с.

Преступления и наказания в Российской Федерации:

Популярный комментарий к Уголовному кодексу РФ / Б.В.Волженкин, А. С. Горелик, Э. Н. Жевлаков [и др.]; отв.ред. А. Л. Цветинович, А. С. Горелик. М.: БЕК,1997. 694 с.

Кримінальний Кодекс України : Науково-практичний коментар / за ред. В.В. Сташиса, В.Я. Тація. К. : Видав. Дім «Ін Юре», 2003. 1193 с.

Нікітін Ю. В. Протидія злочинності в системі забезпечення внутрішньої безпеки українського суспільства: Монографія. К.: ВНЗ «Національна академія управління», 2009. 373 c.

Данільян О. Г. Національна безпека України: структура та напрямки реалізації : навч. посіб. / О. Г. Данільян, О. П. Дзьобань, М. І. Панов. Х.: Фоліо, 2002. 285 с.

National Strategy for Homeland Security. Juli 2002. P.2.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-06-16

Номер

Розділ

Кримінальне право та кримінологія