ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ТА СУТНОСТІ КОРПОРАТИВНОГО КОНТРОЛЮ

Автор(и)

  • А. В. Смітюх Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-1587.2018.1(32).134147

Ключові слова:

корпоративний контроль, корпоративні права, корпоративні підприємства

Анотація

У статті досліджуються доктринальні визначення поняття корпоративного контролю і пропонується розуміння корпоративного контролю як первинної передумови здійснення корпоративного управління, що постає як вплив, який здійснює чи може здійснювати учасник або група учасників корпоративного підприємства на таке підприємство та його господарську діяльність, реалізуючи коло правомочностей, що визначають обсяг корпоративного права учасника (учасників) корпоративного підприємства брати участь в управлінні справами корпоративного підприємства залежно від розміру належної йому (їм) корпоративної частки або кількості належних йому (їм) корпоративних часток

Біографія автора

А. В. Смітюх, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

A. V. Smitiukh

Посилання

Чуб О. Банки на ринку корпоративного контролю: проблеми оцінки вартості бізнесу / О. Чуб // Вісник Національного банку України. 2008. №10. С.54-56.

Черпак А. Є. Розвиток корпоративного контролю в умовах трансформації економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: 08.06.01 / А. Є. Черпак. К., 2006. 20 с.

Корпоративне управління: підручник / І. А. Ігнатьєва, О. І. Гарафонова. К.: «Центр учбової літератури», 2013. 600 с.

Костюк О. М. Корпоративное управление в банке: монографія / О. М. Костюк. Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2008. 332 с.

Кукукина И. Г. Методология и инструментарий управления финансовыми потоками в условиях трансформации корпоративного контроля: автореф. дис. … д-ра экон. наук : 08.00.10 / И. Г. Кукукина. Иваново, 2011. 44 с.

Степанов Д. И. Феномен корпоративного контроля / Д. И. Степанов // Вестник гражданского права. 2009. № 3. С.149-206 с.

Кравчук В. М. Корпоративне право. Науково-практичний коментар законодавства та судової практики / В. М. Кравчук. К. : 2008. 720 с.

Щербина В. С. Господарське право: підручник / В. С. Щербина. К., Юрінком Інтер, 2013. 636 с.

Губин Е. П. Управление и корпоративный контроль в акционерном обществе: практическое пособие / Е. П. Губин. М., Юристъ, 1999. 248 с.

Лукач І. В. Правове положення холдингових компаній: монографія / І. В. Лукач. К., Юрінком Інтер, 2008. 240 с.

Басова Т. Ю. Корпоративные договоры в рамках холдинговых структур / Т. Ю. Басова // Право и экономика. 2011. №12. С.33-39.

Беляневич О. А., Мягкий А. В. Корпоративне управління за законодавством України: теоретико-прикладні проблеми. Монографія / О. А. Беляневич, А. В. Мягкий. Київ: НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, 2017. 320 с.

Бурцев В. В. Управленческий контроль на предприятии: методология и организация / В. В. Бурцев // Управленческий учет. 2005. № 4. С.30-38.

Цепилова Е. С. Уточнение содержания корпоративного контроля в хозяйствующих субъектах / Е. С. Цепилова // Финансовые исследования. 2015. №4. С.192-199.

Зайцева О.П., Аманжолова Б.А. Корпоративный внутренний контроль: принципы, организация, интеграция подходов / О. П. Зайцева, Б. А. Аманжолова // Экономика и менеджмент. 2011. № 6. C.125-130.

Касюк Е. А. Внутренний корпоративный контроль: принципы и интеграция подходов к организации / Е. А. Касюк // Вестник Омского университета. Серия «Экономика». 2014. № 3. C.38-44.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-06-18

Номер

Розділ

Адміністративне право, господарське право і процес