ПРИНЦИПИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ТА НЕДОТОРКАННОСТІ СУДДІВ У ПРАКТИЦІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ

Автор(и)

  • Д. В. Колесник Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-1587.2018.1(32).134180

Ключові слова:

незалежність суддів, недоторканність суддів, суддівський імунітет, Європейський Суд з прав людини

Анотація

Статтю присвячено дослідженню практики Європейського суду з прав людини у справах, які стосуються незалежності та недоторканності суддів, а також основні стандарти Ради Європи, якими керується Європейський суд з прав людини при винесенні рішень по даній категорії справ. Звертається увага на європейський досвід забезпечення суддівської незалежності та імунітету, а також на необхідність аналізу незалежності та недоторканності суддів на території України.

Біографія автора

Д. В. Колесник, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

D. V. Kolesnyk

Посилання

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950 [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/go/995_004 (дата звернення: 10.06.2018)

Європейські та міжнародні стандарти у сфері судочинства: збірка документів. Київ, 2015. 708 с.

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Верховного Суду України про офіційне тлумачення положень частин першої, другої статті 126 Конституції України та частини другої статті 13 Закону України «Про статус суддів» від 15 груд. 1992 р. (справа про незалежність суддів як складову їхнього статусу) від 1 груд. 2004 р. № 19-рп/2004 // Офіційний вісник України. 2004. № 49. С. 62–67.

Кутафин О. Е. Неприкосновенность в конституционном праве России / О. Е. Кутафин. М. : Юристъ, 2005. 407 с.

Opinion No. 1 (2001) of the CCJE "On standards concerning the independence of the judiciary and the irremovability of judges" [Електронний ресурс] // Режим доступу: https://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round4/CCJE%20Opinion%201_EN.pdf. (дата звернення: 10.06.2018)

Рішення Європейського суду з прав людини від 09.01.2013 року у справі «Олександр Волков проти України» [Електронний ресурс]. // Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/974_947 (дата звернення: 10.06.2018)

Закон України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» від 02.06.2016 р., [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon5.rada.gov. ua/ laws/ show/1401-19 (дата звернення: 10.06.2018)

Kudeshkina v. Russia, ECHR judgment No. 29492/05, 26 February 2009 [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-91501 (дата звернення: 10.06.2018)

Baka v. Hungary, ECHR judgment No. 20261/12 , 23 June 2016 [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-163113 (дата звернення: 10.06.2018)

Statement by the President of the European Court of Human Rights, 19 October 2011: Press release [Електронний ресурс ] // Режим доступу: http://www.luju.ro/static/files/ octombrie /19/Statement_by_the_President.pdf (дата звернення: 10.06.2018)

Шостий протокол до Генеральної угоди про привілеї та імунітети Ради Європи (ETS N 162) від 05.03.1996 [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon3.rada. gov. ua /laws/show/994_104 (дата звернення: 10.06.2018)

Bîrsan v. Romania, ECHR judgment No. 79917/13, 26 April 2016 [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-161236 (дата звернення: 10.06.2018)

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-06-19

Номер

Розділ

Актуальні проблеми судочинства