ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА ВИКОРИСТАННЯ В СУДОЧИНСТВІ РІДНОЇ МОВИ АБО МОВИ, ЯКУ ОСОБА РОЗУМІЄ

Автор(и)

  • В. В. Сліпенюк Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-1587.2018.1(32).134182

Ключові слова:

правове забезпечення, рідна мова, мова, яку особа розуміє, судочинство, мова судочинства

Анотація

У статті досліджуються сутність та зміст права на використання в судочинстві рідної мови або мови, яку особа розуміє,визначено його поняття, а також сучасний стан джерел права, що закріплюють та гарантують це право, шляхом аналізу чинних міжнародних договорів та національних нормативно-правових актів. Автором стверджується, що на сьогодні в нашій державі наявна законодавча прогалина в регулюванні мовних відносин, що негативно впливає на якість відправлення правосуддя. В статті містяться пропозиції щодо ефективного вирішення вищезазначеної проблеми.

Біографія автора

В. В. Сліпенюк, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

V. V. Slipenyuk

Посилання

Загальна декларація прав людини від 10.12.1948 р. [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_015 (дата звернення: 25.05.2018)

Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від 16.12.1966 р. [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_043(дата звернення: 25.05.2018)

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950р. [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_004 (дата звернення: 25.05.2018)

Європейська хартія регіональних мов або мов меншинвід 05.11.1992 р. [Електронний ресурс] // Режим доступу:http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_014 (дата звернення: 25.05.2018)

Додаток до Рекомендації № R (81) 7 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо заходів, що полегшують доступ до правосуддя від 14.05.1981 р. [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_133 (дата звернення: 25.05.2018)

Додаток до Рекомендації Rec (2006) 8 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо допомоги потерпілим від злочинів від 14.06.2006 р. [Електронний ресурс] // Режим доступу:http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/7864c99c46598282c2257b4c0037c014/7442a47eb0b374b9c2257d8700495f8b/$FILE/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20Rec%20(2006)%208.pdf(дата звернення: 25.05.2018).

Висновок №9 (2006) Консультативної ради європейських суддів до уваги Комітету Міністрів Ради Європи щодо ролі національних суддів у забезпеченні ефективного застосування міжнародного та європейського права від8-10.11.2006 р. [Електронний ресурс] // Режим доступу: https://court.gov.ua/userfiles/visn_9_2006.pdf(дата звернення: 25.05.2018)

Висновок №4 (2009) Консультативної ради європейських прокурорів до уваги Комітету Міністрів Ради Європи щодо взаємовідносин між суддями та прокурорами у демократичному суспільстві від18 .11.2009 р. [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/(print)/58F4A4DD76AACFD0C2257D87004971A6(дата звернення: 25.05.2018)

Конституція України від 28.06.1996р. № 254к/96-ВР// Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.

Господарський процесуальний кодекс України від 06.11.1991р. № 1798-XII // Відомості Верховної Ради України. 1992. № 6. Ст.56

Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005 р. № 2747-IV // Відомості Верховної Ради України. 2005. № 35-36, № 37. Ст.446

Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. № 4651-VI // Відомості Верховної Ради України. 2013. № 9-10, № 11-12, № 13. Ст.88

Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 р. № 1618-IV // Відомості Верховної Ради України. 2004, № 40-41, 42. Ст.492

Про засади державної мовної політики: Закон України від 3 липня 2012 року № 5029-VI// Відомості Верховної Ради України. 2013. № 23. Ст. 218

Про Конституційний Суд України: Закон України від 13.07.2017 р.№ 2136-VIII// Відомості Верховної Ради України. 2017. № 35. Ст.376

Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов меншин: Закон України від 15.05.2003 р. № 802-IV// Відомості Верховної Ради України. – 2003. –№ 30. –Ст.259

Про судоустрій та статус суддів: Закон України від02.06.2016 р.№1402 – VIII// Відомості Верховної Ради України. 2016. № 31. Ст.545

Інструкція з діловодства в адміністративних судах України: Наказ Державної судової адміністрації України від 17.12.2013 р. № 174. [Електронний ресурс] // Режим доступу:https://court.gov.ua/instructions/ (дата звернення: 25.05.2018)

Інструкція з діловодства в господарських судах України: Наказ Державної судової адміністрації України від 20 .02.2013 р. №28 [Електронний ресурс] // Режим доступу:https://court.gov.ua/instructions/ (дата звернення: 25.05.2018)

Інструкція з діловодства у місцевих загальних судах, апеляційних судах областей, апеляційних судах міст Києва та Севастополя, апеляційному суді автономної республіки Крим та Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ: Наказ Державної судової адміністрації України від 17.12.2013 р. № 173 [Електронний ресурс] // Режим доступу:https://court.gov.ua/instructions/ (дата звернення: 25.05.2018)

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 57 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України «Про засади державної мовної політики» від 28 лютого 2018 року № 2-р/2018 [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v002p710-18 (дата звернення: 25.05.2018)

Беликов В.И., Крысин Л.П. Социолингвистика: учебник/ В.И. Беликов, Л.П.Крысин. М.: Изд-во Рос. гос. гуманит. ун-та, 2001. 437с.

Вахтин Н.Б., Головко Е.В. Социолингвистика и социология языков/ Н.Б.Вахтин, Е.В. Головко. Санкт-Петербург: ИЦ «Гуманитарная Академия»; Изд-во Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2004. 336с.

Іванишин В., Радевич-Винницький Я. Мова і нація/ В. Іванишин, Я. Радевич-Винницький. Дрогобич: Видавнича фірма «Відродження», 1994. 218с.

Сліпенюк В.В. Неконституційність мовного закону та її наслідки /В.В. Сліпенюк // Правовий вимір конституційної та кримінальної юстиції в Україні та світі. Перші юридичні читання: збірка тез доповідей Всеукраїнської дистанційної наукової конференції, присвяченої 20-річчю заснування економіко-правового факультету(27 квітня 2018 року, м. Одеса) /За заг. ред. Л.О. Корчевої, А.І.Дришлюка; уклад. А.В. Левенець, О.В.Нарожна. Одеса: Фенікс, 2018. С. 21-24.

Словник української мови: в 11 т. Т. 8: Природа-Ряхтливий / П. Й. Горецький, А. А. Бурячок, Г. М. Гнатюк, Н. І. Швидка. К.: Наукова думка, 1977. 927с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-06-19

Номер

Розділ

Актуальні проблеми судочинства