DOI: https://doi.org/10.18524/2304-1587.2018.1(32).134182

ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА ВИКОРИСТАННЯ В СУДОЧИНСТВІ РІДНОЇ МОВИ АБО МОВИ, ЯКУ ОСОБА РОЗУМІЄ

В. В. Сліпенюк

Анотація


У статті досліджуються сутність та зміст права на використання в судочинстві рідної мови або мови, яку особа розуміє,визначено його поняття, а також сучасний стан джерел права, що закріплюють та гарантують це право, шляхом аналізу чинних міжнародних договорів та національних нормативно-правових актів. Автором стверджується, що на сьогодні в нашій державі наявна законодавча прогалина в регулюванні мовних відносин, що негативно впливає на якість відправлення правосуддя. В статті містяться пропозиції щодо ефективного вирішення вищезазначеної проблеми.


Ключові слова


правове забезпечення; рідна мова; мова, яку особа розуміє; судочинство; мова судочинства

Повний текст:

PDF

Посилання


Загальна декларація прав людини від 10.12.1948 р. [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_015 (дата звернення: 25.05.2018)

Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від 16.12.1966 р. [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_043(дата звернення: 25.05.2018)

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950р. [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_004 (дата звернення: 25.05.2018)

Європейська хартія регіональних мов або мов меншинвід 05.11.1992 р. [Електронний ресурс] // Режим доступу:http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_014 (дата звернення: 25.05.2018)

Додаток до Рекомендації № R (81) 7 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо заходів, що полегшують доступ до правосуддя від 14.05.1981 р. [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_133 (дата звернення: 25.05.2018)

Додаток до Рекомендації Rec (2006) 8 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо допомоги потерпілим від злочинів від 14.06.2006 р. [Електронний ресурс] // Режим доступу:http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/7864c99c46598282c2257b4c0037c014/7442a47eb0b374b9c2257d8700495f8b/$FILE/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20Rec%20(2006)%208.pdf(дата звернення: 25.05.2018).

Висновок №9 (2006) Консультативної ради європейських суддів до уваги Комітету Міністрів Ради Європи щодо ролі національних суддів у забезпеченні ефективного застосування міжнародного та європейського права від8-10.11.2006 р. [Електронний ресурс] // Режим доступу: https://court.gov.ua/userfiles/visn_9_2006.pdf(дата звернення: 25.05.2018)

Висновок №4 (2009) Консультативної ради європейських прокурорів до уваги Комітету Міністрів Ради Європи щодо взаємовідносин між суддями та прокурорами у демократичному суспільстві від18 .11.2009 р. [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/(print)/58F4A4DD76AACFD0C2257D87004971A6(дата звернення: 25.05.2018)

Конституція України від 28.06.1996р. № 254к/96-ВР// Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.

Господарський процесуальний кодекс України від 06.11.1991р. № 1798-XII // Відомості Верховної Ради України. 1992. № 6. Ст.56

Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005 р. № 2747-IV // Відомості Верховної Ради України. 2005. № 35-36, № 37. Ст.446

Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. № 4651-VI // Відомості Верховної Ради України. 2013. № 9-10, № 11-12, № 13. Ст.88

Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 р. № 1618-IV // Відомості Верховної Ради України. 2004, № 40-41, 42. Ст.492

Про засади державної мовної політики: Закон України від 3 липня 2012 року № 5029-VI// Відомості Верховної Ради України. 2013. № 23. Ст. 218

Про Конституційний Суд України: Закон України від 13.07.2017 р.№ 2136-VIII// Відомості Верховної Ради України. 2017. № 35. Ст.376

Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов меншин: Закон України від 15.05.2003 р. № 802-IV// Відомості Верховної Ради України. – 2003. –№ 30. –Ст.259

Про судоустрій та статус суддів: Закон України від02.06.2016 р.№1402 – VIII// Відомості Верховної Ради України. 2016. № 31. Ст.545

Інструкція з діловодства в адміністративних судах України: Наказ Державної судової адміністрації України від 17.12.2013 р. № 174. [Електронний ресурс] // Режим доступу:https://court.gov.ua/instructions/ (дата звернення: 25.05.2018)

Інструкція з діловодства в господарських судах України: Наказ Державної судової адміністрації України від 20 .02.2013 р. №28 [Електронний ресурс] // Режим доступу:https://court.gov.ua/instructions/ (дата звернення: 25.05.2018)

Інструкція з діловодства у місцевих загальних судах, апеляційних судах областей, апеляційних судах міст Києва та Севастополя, апеляційному суді автономної республіки Крим та Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ: Наказ Державної судової адміністрації України від 17.12.2013 р. № 173 [Електронний ресурс] // Режим доступу:https://court.gov.ua/instructions/ (дата звернення: 25.05.2018)

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 57 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України «Про засади державної мовної політики» від 28 лютого 2018 року № 2-р/2018 [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v002p710-18 (дата звернення: 25.05.2018)

Беликов В.И., Крысин Л.П. Социолингвистика: учебник/ В.И. Беликов, Л.П.Крысин. М.: Изд-во Рос. гос. гуманит. ун-та, 2001. 437с.

Вахтин Н.Б., Головко Е.В. Социолингвистика и социология языков/ Н.Б.Вахтин, Е.В. Головко. Санкт-Петербург: ИЦ «Гуманитарная Академия»; Изд-во Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2004. 336с.

Іванишин В., Радевич-Винницький Я. Мова і нація/ В. Іванишин, Я. Радевич-Винницький. Дрогобич: Видавнича фірма «Відродження», 1994. 218с.

Сліпенюк В.В. Неконституційність мовного закону та її наслідки /В.В. Сліпенюк // Правовий вимір конституційної та кримінальної юстиції в Україні та світі. Перші юридичні читання: збірка тез доповідей Всеукраїнської дистанційної наукової конференції, присвяченої 20-річчю заснування економіко-правового факультету(27 квітня 2018 року, м. Одеса) /За заг. ред. Л.О. Корчевої, А.І.Дришлюка; уклад. А.В. Левенець, О.В.Нарожна. Одеса: Фенікс, 2018. С. 21-24.

Словник української мови: в 11 т. Т. 8: Природа-Ряхтливий / П. Й. Горецький, А. А. Бурячок, Г. М. Гнатюк, Н. І. Швидка. К.: Наукова думка, 1977. 927с.