Вісник Одеського національного університету. Правознавство

Рік заснування: 2006
Галузь і проблематика: Науково-теоретичний журнал, в якому публікуються статті з актуальних проблем юридичної науки, результати досліджень з історії юридичної науки, матеріали конференцій, бібліографії, рецензії. Входить до переліку спеціальних видань України, в яких можуть бути опубліковані основні результати дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата юридичних наук.
ISSN 2304-1587 (Print)
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №11463-336Р від 07.07.2006 р.
Журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України: №1021 від 07.10.2015 р.
Періодичність виходу журналу: 2 рази на рік.
Мова видання: українська, російська, англійська.
Засновник: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Головний редактор: І. М. Коваль, д-р політ. наук, проф.
Науковий редактор серії: І. С. Канзафарова, д-р юрид. наук, проф.
Адреса редакції: Одеса 65058, Французський бульвар, 24/26
E-mail: visnik-onu@ukr.net


Зображення домашньої сторінки журналу

Анонси

 
Жодних анонсів не було опубліковано.
 
Більше анонсів...

Том 21, № 2(29) (2016)

Зміст

Актуальна тема

Презумпція невинуватості в інтерпретації Європейського Суду з прав людини PDF
Х. Гаджиев 7-24

Теорія та історія права і держави

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПРАВОРОЗУМІННЯ В УКРАЇНІ НА ПОЧАТКУ XXI ст. (ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ) PDF
Д. М. Жуган 25-34
Правовий вплив як багатоаспектне правове явище PDF
І. Ю. Вільданова 35-40

Конституційне право

КАТЕГОРІЯ «ОСОБИСТІ ПРАВА ЛЮДИНИ»: ВИЗНАЧЕННЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ PDF
О. М. Царітеллі 41-47

Цивільне право і цивільний процес, трудове право

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ВИНУ В ІНСТИТУТІ ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ PDF
М. С. Федорко 48-54
Визначення меж захисту авторських і патентних прав: загальні зауваження PDF
С. С. Драганов 55-65
Послуги як об’єкти цивільних прав PDF
С. С. Святошнюк 66-71
ПРАВО НА ПРАЦЮ ТА ПРОЦЕСУАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО ЗАХИСТУ У СУДІ PDF
А. М. Комаренко 72-84

Міжнародне право, екологічне право

ВИКОРИСТАННЯ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА У ВНУТРІШНЬОМУ ПРАВОПОРЯДКУ УКРАЇНИ PDF
В. П. Плавич 85-95
ОКРЕМІ АСПЕКТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ використання МОРСЬКИХ ГЕНЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ PDF
Е. В. Толкаченко 96-104
ДО ПИТАННЯ ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ЮРИСДИКЦІЯ» ТА ЇЇ ОСНОВНИХ ВИДІВ PDF
К. В. Пуринова 105-110

Порівняльне правознавство, зарубіжне право

Застава як спосіб забезпечення зобов'язань у Росії PDF
О. В. Сушкова 111-121
Проблеми захисту інтелектуальної власності у фармакології та фармацевтиці: російський і зарубіжний досвід PDF
М. Г. Дробышев 122-127
Правове регулювання прижиттєвого донорства у зарубіжних країнах PDF
І. М. Танасійчук 128-137
Давність у цивільному та кримінальному праві: порівняльно-правові аспекти PDF
К. Р. Петренко 138-145