Вісник Одеського національного університету. Правознавство

Рік заснування: 2006
Галузь і проблематика: Науково-теоретичний журнал, в якому публікуються статті з актуальних проблем юридичної науки, результати досліджень з історії юридичної науки, матеріали конференцій, бібліографії, рецензії. Входить до переліку спеціальних видань України, в яких можуть бути опубліковані основні результати дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата юридичних наук.
ISSN 2304-1587 (Print)
DOI 10.18524/2304-1587
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №11463-336Р від 07.07.2006 р.
Журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України: №1021 від 07.10.2015 р.
Періодичність виходу журналу: 2 рази на рік.
Мова видання: українська, російська, англійська.
Засновник: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Головний редактор: І. М. Коваль, д-р політ. наук, проф.
Науковий редактор серії: І. С. Канзафарова, д-р юрид. наук, проф.
Адреса редакції: Одеса 65058, Французський бульвар, 24/26
E-mail: visnik-onu@ukr.net


Зображення домашньої сторінки журналу

Анонси

 

Умови публікації статей у науковому фаховому видання "Вісник Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. Серія "Правознаство"

 

Пропонуємо Вам опублікувати статтю у науковому фаховому виданні

 

«ВІСНИК ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ І.І. МЕЧНИКОВА. СЕРІЯ «ПРАВОЗНАВСТВО»

ТОМ 23, ВИПУСК 1 (32)/2018

 

СТАТТІ  ПРИЙМАЮТЬСЯ  ДО  15 червня  2018 р.

 

 

До друку приймаються статті докторів наук, кандидатів наук, молодих науковців (ад’юнктів, аспірантів, здобувачів), а також інших осіб, які мають вищу освіту та займаються науковою діяльністю. За достовірність фактів, статистичних даних та іншої інформації відповідальність несе автор.

 

Наукові статті мають бути оформлені згідно з встановленими вимогами. Обсяг статті: 10-18 сторінок.

Вартість публікації становить:

1) для співробітників та аспірантів ОНУ імені І.І. Мечникова – 30 грн за сторінку;

2) для авторів з інших ВУЗів України – 400 грн за статтю обсягом до 12 сторінок включно. За кожну наступну сторінку сплачується вартість у розмірі 40 грн за сторінку;

3) автори, які мають науковий ступінь доктора наук, звільняються від сплати за публікацію.

Всі статті проходять попереднє рецензування та перевірку на їх відповідність встановленим вимогам, а також перевірку на плагіат. Після проходження відповідної перевірки автору надсилаються реквізити для здійснення оплати за публікацію статті. 

 

 

Друкована версія збірника  буде опублікована до 30 червня 2018 року.

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ:

 

Стаття обов’язково повинна містити такі структурні елементи, які виділяються напівжирним шрифтом:

  1. УДК
  2. Ініціали та прізвище автора, науковий ступінь, вчене звання, посада.
  3. 3.  Назва наукової установи (в т.ч. відділу, кафедри), поштова адреса, телефон для співпраці з авторами.
  4. Назва статті  (повинна точно відбивати зміст праці, містити ключові слова, але не більше 10 повнозначних слів).
  5. Анотація мовою оригіналу праці (коротка стисла характеристика змісту праці, не більше 50 повнозначних слів).
  6. Ключові слова (не більше 5).

7. Текст статті, оформлений відповідно до вимог, які містяться в Постанові ВАК України № 7-05/1 від 15 січня 2003 р. (включає постановку проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повторним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку. Технічні вимоги: не більше 18 сторінок, українською, англійською чи російською мовою. Шрифт – Times New Roman, кегль – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, стиль – Normal). Поля по20 мм.

8. Список літератури слід вказувати в кінці статті в порядку появи відповідних посилань. При оформленні списку літератури слід дотримуватися вимог розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

9. Резюме (короткий висновок з основними положеннями до 150 повнозначних слів) і ключові слова: 1) російською мовою – для україномовних текстів, українською – для російськомовних 2) англійською мовою). Відповідно до мови в резюме подаються також ініціали, прізвище автора, назва організації за місцем роботи чи навчання, її поштова адреса, назва статті.

 

        Для аспірантів та здобувачів необхідна рецензія наукового керівника або іншої особи, яка має науковий ступінь.

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ:

А. В. Смітюх

кандидат юридичних наук, доцент

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова,

кафедра адміністративного та господарського права

Французький бульвар, 24/26, Одеса, 65058, Україна

 

ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ РЕЙДЕРСТВА У КОНТЕКСТІ СУМІЖНИХ ПОНЯТЬ ПОГЛИНАННЯ ТА ЗАГАРБАННЯ

 

У статті досліджуються …

Ключові слова:

Постановка проблеми. текст …..

Аналіз останніх досліджень і публікацій. текст …..

Мета статті. текст …..

Виклад основного матеріалу. текст ….

Висновки. текст ……

 

Список літератури

 

А. В. Смитюх

Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова,

кафедра административного и хозяйственного права

Французский бульвар, 24/26, Одесса, 65058, Украина

 

ПОНЯТИТЕ И ПРИЗНАКИ РЕЙДЕРСТВА В КОНТЕКСТЕ СМЕЖНЫХ ПОНЯТИЙ ПОГЛОЩЕНИЯ И ЗАХВАТА

Резюме

Предметом исследования в  статье является…

Ключевые слова:

 

A. V. Smityukh

Odessa I. I. Mechnikov National University,

The Department of Administrative and Commercial Law

Frantsuzskiy boulevard, 24/26, Odessa, 65058, Ukraine

 

THE NOTION AND CHARACTERISTICS OF RAIDING wITHIN

THE CONTEXT OF RELATED NOTIONS OF TAKEOVER

AND SEIZURE OF PROPERTY

Summary

The present article

Key words:

 

 

Контактна інформація:

к.ю.н., доцент Левенець Анжела Вікторівна (відповідальний секретар),    

місцезнаходження: м. Одеса, вул. Французький бульвар, 24/26, гуманітарний корпус ОНУ імені І.І. Мечникова, каф. №31

тел. 066 147 50 58,   048 795 40 26 

e-mail: angel1lev@ukr.net

 
Опубліковано: 2018-05-07
 
Більше анонсів...

Том 22, № 2(31) (2017)

Зміст

Цивільне право

ПІДСТАВИ ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ АУТСОРСИНГУ PDF
А. Л. Святошнюк 8-14
ПРАВОВІ НАСЛІДКИ ПОРУШЕННЯ КРЕДИТНОГО ДОГОВОРУ: ОКРЕМІ АСПЕКТИ PDF
С. С. Святошнюк 15-20

Господарське право

ЩОДО СПІВВІДНОШЕННЯ МАЙНОВИХ ТА НЕМАЙНОВИХ КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ PDF
А. В. Смітюх 21-27

Право соціального забезпечення

ЕФЕКТИВНІСТЬ НОРМ ПРАВА КРІЗЬ ПРИЗМУ НОРМ ПЕНСІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА PDF
А. В. Скоробагатько 28-35

Медичне право

СУЧАСНИЙ СТАН ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ ОБОВ’ЯЗКОВОГО СТРАХУВАННЯ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я PDF
Н. С. Василевська 36-46

Порівняльне правознавство

ОСВІТНІ ПОСЛУГИ В СИСТЕМІ ОБ’ЄКТІВ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ ТА НІМЕЧЧИНИ PDF
І. О. Голоденко 47-53
ПРАВА НА ЗЕМЛЮ ТА ІНШЕ НЕРУХОМЕ МАЙНО У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ КРАЇН РОМАНО-ГЕРМАНСЬКОЇ ПРАВОВОЇ СІМ’Ї: ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ PDF
Є. М. Корнеєва 54-63
Відшкодування збитків як правовий наслідок порушення договорів за законодавством України, Німеччини та Франції PDF
Л. П. Мартинюк 64-75

Рецензії

РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ І. І. КАРАКАША «ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ПРИРОДНІ ОБ’ЄКТИ ТА ЇХ РЕСУРСИ В УКРАЇНІ»1 PDF
І. С. Канзафарова 81-83