Вісник Одеського національного університету. Правознавство

Рік заснування: 2006
Галузь і проблематика: Науково-теоретичний журнал, в якому публікуються статті з актуальних проблем юридичної науки, результати досліджень з історії юридичної науки, матеріали конференцій, бібліографії, рецензії. Входить до переліку спеціальних видань України, в яких можуть бути опубліковані основні результати дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата юридичних наук.
ISSN 2304-1587 (Print)
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №11463-336Р від 07.07.2006 р.
Журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України: №1-05/5 від 18.11.2009 р.
Періодичність виходу журналу: 2 рази на рік.
Мова видання: українська, російська, англійська.
Засновник: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Головний редактор: І. М. Коваль, д-р політ. наук, проф.
Науковий редактор серії: І. С. Канзафарова, д-р юрид. наук, проф.
Адреса редакції: Одеса 65058, Французський бульвар, 24/26
E-mail: visnik-onu@ukr.net


Зображення домашньої сторінки журналу

Анонси

 
Жодних анонсів не було опубліковано.
 
Більше анонсів...

Том 20, № 1 (26) (2015)

Зміст

Теорія та історія права і держави

СПРАВЕДЛИВІСТЬ ЯК КАТЕГОРІЯ ПРАВА PDF (English)
Л. А. Корчевна 7-13
ВДОСКОНАЛЕННЯ ЮРИДИЧНОГО ТЛУМАЧЕННЯ ПРАВОВИХ НОРМ І СУЧАСНОЇ ПРАВОЗАСТОСОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF (English)
В. В. Плавич, С. В. Плавич 14-35
ОСНОВНІ НАПРЯМКИ СУЧАСНОЇ ПРАВОВОЇ ІНТЕГРАЦІЇ PDF (English)
Є. Д. Стрельцова 36-49
ШЕСТИКНИЖЖЯ АРМЕНОПУЛА ЯК ДЖЕРЕЛО ПІЗНАННЯ ДЕЛІКТНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ СТАРОДАВНЬОГО РИМУ В ЄВРОПІ PDF (English)
С. Д. Гринько 50-63

Порівняльне правознавство

ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЗАГАЛЬНИХ НОРМ ПРО ЗЛОВЖИВАННЯ ПРАВОМ У ПРАВІ ПОСТРАДЯНСЬКИХ ТА ПОСТСОЦІАЛІСТИЧНИХ КРАЇН PDF (English)
А. В. Смітюх 64-80

Цивільне право, сімейне право, господарське право

ДО ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ В СФЕРІ ПРИВАТНОГО ПРАВА PDF (English)
Р. О. Стефанчук 81-92
АЛЬТЕРНАТИВНИЙ ПОГЛЯД НА ПРАВО ВЛАСНОСТІ ТА ЙОГО ОБ’ЄКТИ У СВІТЛІ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ТЕОРІЇ, ЗАКОНОДАВСТВА ТА ПРАКТИКИ PDF (English)
С. І. Шимон 93-104
АЛІМЕНТИ НА УТРИМАННЯ ДИТИНИ ЯК ПИТАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА І ПРАКТИКИ PDF (English)
Л. М. Зілковська 105-112

Цивільний процес, господарський процес

ПІДСТАВИ ПЕРЕГЛЯДУ РІШЕНЬ З ЦИВІЛЬНИХ СПРАВ ВЕРХОВНИМ СУДОМ УКРАЇНИ PDF (English)
Р. М. Мінченко 113-121
ПРАВОВА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ УЧАСТІ ПРОКУРОРА У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ КОНСТИТУЦІЙНИХ ФУНКЦІЙ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ PDF (English)
М. М. Стефанчук 122-131
ВІДВІД ЯК ГАРАНТІЯ ЗАХИСТУ ПРАВ УЧАСНИКІВ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРОЦЕСУ PDF (English)
Т. В. Степанова 132-146

Матеріали науково-методологічних семінарів з правознавства

МІЖНАРОДНИЙ МЕХАНІЗМ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ PDF (English)
М. А. Гора 147-159

Поза рубриками

ПРІОРИТЕТИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ В УКРАЇНІ PDF (English)
Е. А. Кузнєцов 160-174