Вісник Одеського національного університету. Правознавство

Рік заснування: 2006
Галузь і проблематика: Науково-теоретичний журнал, в якому публікуються статті з актуальних проблем юридичної науки, результати досліджень з історії юридичної науки, матеріали конференцій, бібліографії, рецензії. Входить до переліку спеціальних видань України, в яких можуть бути опубліковані основні результати дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата юридичних наук.
ISSN 2304-1587 (Print)
DOI 10.18524/2304-1587
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №11463-336Р від 07.07.2006 р.
Журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України: №1021 від 07.10.2015 р.
Періодичність виходу журналу: 2 рази на рік.
Мова видання: українська, російська, англійська.
Засновник: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Головний редактор: І. М. Коваль, д-р політ. наук, проф.
Науковий редактор серії: І. С. Канзафарова, д-р юрид. наук, проф.
Адреса редакції: Одеса 65058, Французський бульвар, 24/26
E-mail: visnik-onu@ukr.net


Зображення домашньої сторінки журналу

Анонси

 

Набір статей до чергового номеру журналу

 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

 

Оголошено набір статей

до чергового випуску наукового фахового видання

 

«ВІСНИК ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ І. І. МЕЧНИКОВА. СЕРІЯ «ПРАВОЗНАВСТВО»

ТОМ 23, ВИПУСК 2 (33)/2018,

присвяченого 20-річчю заснування економіко-правового факультету.

 

ПРИЙОМ СТАТЕЙ ТРИВАЄ  ДО  25 ЖОВТНЯ  2018 р.

 

ЕЛЕКТРОНА ВЕРСІЯ ЖУРНАЛУ БУДЕ ОПУБЛІКОВАНА

ДО 15 ЛИСТОПАДА,

ДРУКОВАНА ВЕРСІЯ – ДО 30 ЛИСТОПАДА 2018 РОКУ.

 

 

До друку приймаються статті докторів наук, кандидатів наук, молодих науковців (ад’юнктів, аспірантів, здобувачів), а також інших осіб, які мають вищу освіту та займаються науковою діяльністю. За достовірність фактів, статистичних даних та іншої інформації відповідальність несе автор.

 

Наукові статті мають бути оформлені згідно з встановленими вимогами. Обсяг статті: 10-20 сторінок.

Вартість публікації становить:

1) для співробітників та аспірантів ОНУ імені І.І. Мечникова – 30 грн за сторінку;

2) для авторів з інших ВУЗів України – 40 грн за сторінку;

3) автори, які мають науковий ступінь доктора наук, звільняються від сплати за публікацію.

Всі статті проходять попереднє рецензування та перевірку на їх відповідність встановленим вимогам, а також обов’язкову перевірку на плагіат. Після проходження відповідної перевірки автору надсилаються реквізити для здійснення оплати за публікацію статті. 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ:

 

Стаття обов’язково повинна містити такі структурні елементи, які виділяються напівжирним шрифтом:

  1. УДК
  2. Ініціали та прізвище автора, науковий ступінь, вчене звання, посада.
  3. 3.  Назва наукової установи (в т.ч. відділу, кафедри), поштова адреса, телефон для співпраці з авторами.
  4. Назва статті  (повинна точно відбивати зміст праці, містити ключові слова, але не більше 10 повнозначних слів).
  5. Анотація мовою оригіналу праці (коротка стисла характеристика змісту праці, не менше 50 повнозначних слів).
  6. Ключові слова (не більше 5).

7. Текст статті, оформлений відповідно до вимог, які містяться в Постанові ВАК України № 7-05/1 від 15 січня 2003 р. (включає постановку проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повторним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку. Технічні вимоги: шрифт – Times New Roman, кегль – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, стиль – Normal). Поля по20 мм.

8. Список літератури слід вказувати в кінці статті в порядку появи відповідних посилань. При оформленні списку літератури слід дотримуватися вимог розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

9. Резюме (короткий висновок з основними положеннями до 150 повнозначних слів) і ключові слова: 1) російською мовою – для україномовних текстів, українською – для російськомовних 2) англійською мовою). Відповідно до мови в резюме подаються також ініціали, прізвище автора, назва організації за місцем роботи чи навчання, її поштова адреса, назва статті.

 

        Для аспірантів та здобувачів необхідна рецензія наукового керівника або іншої особи, яка має науковий ступінь.

 

Контактна інформація:

к.ю.н., доцент Левенець Анжела Вікторівна (відповідальний секретар),    

місцезнаходження: м. Одеса, вул. Французький бульвар, 24/26, гуманітарний корпус ОНУ імені І.І. Мечникова, каф. №31

тел. 066 147 50 58,   048 795 40 26 

e-mail: angel1lev@ukr.net

 

 

 

 

 

 
Опубліковано: 2018-09-27
 
Більше анонсів...

Том 23, № 1(32) (2018)

Зміст

Конституційне та муніципальне право

ІНСТИТУТ СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ОМБУДСМЕНА В МЕХАНІЗМІ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО ЗАПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ PDF
А. В. Левенець, Л. О. Корчевна 7 - 14
КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ДИТИНИ В УКРАЇНІ: ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ PDF
Л. О. Кадегроб 15 - 21
МУНІЦИПАЛЬНА ВЛАДА: КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ PDF (English)
О. В. Прієшкіна 22 - 26

Адміністративне право і процес, господарське право

ПРОБЛЕМА РЕАЛІЗАЦІЇ ІНСТИТУТУ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ВЛАДНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ PDF
В. Ю. Чернишова 27 - 34
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРЕДМЕТНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ СПОРІВ, ЯКІ ПОВ’ЯЗАНІ ІЗ ВИБОРАМИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ PDF
В. А. Стукаленко 35 - 41
ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ТА СУТНОСТІ КОРПОРАТИВНОГО КОНТРОЛЮ PDF
А. В. Смітюх 42 - 48

Цивільне право і процес, порівняльне правознавство у сфері приватного права

НАБУВАЛЬНА ДАВНІСТЬ ТА ПРАВОНАСТУПНИЦТВО: ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ PDF
Є. О. Рябоконь 49 - 60
НАБУТТЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА БЕЗХАЗЯЙНІ РУХОМІ РЕЧІ ШЛЯХОМ ЗАВОЛОДІННЯ, ПРИСВОЄННЯ ЗНАХІДКИ І ЗНАХІДКИ СКАРБУ ЗА ЦИВІЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ ТА ОКРЕМИХ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН PDF (Русский)
Е. М. Корнеева 61 - 72
ПРИМУСОВЕ ЗВЕРНЕННЯ СТЯГНЕНЬ НА МАЙНО БОРЖНИКА PDF
Т. О. Гуржій, Є. О. Музичка 73 - 86
ДОГОВОРИ ТИПУ CLICK-WRAP І BROWSE-WRAP: ОСОБЛИВОСТІ І ПРИЗНАЧЕННЯ PDF
Н. Ю. Філатова, О. С. Бережняк 87 - 97
ПОНЯТТЯ БРЕНДОВОГО КІБЕРСКВОТИНГУ ТА ШЛЯХИ БОРОТЬБИ З НИМ PDF
Н. М. Булат 98 - 110
ПРАВОВА ОХОРОНА ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ ЄС (ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ) PDF
А. С. Кисель 111 - 124
УПУЩЕНА ВИГОДА ТА УМОВИ ЇЇ ВІДШКОДУВАННЯ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ, РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ТА США PDF
Є. О. Каташинський 125 - 139

Трудове та сімейне право

СТОРОНИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ ЗА ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ І ПРОЕКТОМ ТРУДОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ PDF
О. М. Потопахіна 140 - 148
МОНІТОРИНГ ПРАВОПОРУШЕНЬ У СІМЕЙНОМУ ПРАВІ PDF
Р. В. Падун 149 - 157

Кримінальне право та кримінологія

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТЬ «ЗОВНІШНЯ-ВНУТРІШНЯ» БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ PDF (Русский)
О. А. Чуваков 158 - 165
АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ЗАХИСНИКІВ В УКРАЇНІ PDF
І. В. Гроза, А. В. Михайленко 166 - 173

Міжнародне та європейське право, зовнішньоекономічна діяльність

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО МИТНИХ ОРГАНІВ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ КОНТРАФАКТНІЙ ПРОДУКЦІЇ PDF
В. В. Нижникова 174 - 180
МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ МОРСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА ВІД ЗАБРУДНЕННЯ З СУДЕН PDF
І. В. Леусенко 181 - 189
ОКРЕМІ АСПЕКТИ МОРСЬКОЇ ПОЛІТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ PDF (Русский)
Е. В. Толкаченко 190 - 198
РОЛЬ НАЦІОНАЛЬНИХ ПАРЛАМЕНТІВ ДЕРЖАВ-ЧЛЕНІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ У ДОТРИМАННІ ПРИНЦИПУ СУБСІДІАРНОСТІ В ДІЯЛЬНОСТІ ІНСТИТУТІВ ЄС PDF
М. О. Саракуца, М. М. Ячменська 199 - 207
ЩОДО ПРОБЛЕМНИХ ПИТАНЬ ПОДАЛЬШОЇ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ "УКРАЇНА – ЄС" У СФЕРІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ PDF
В. В. Чайковська 208 - 214

Актуальні проблеми судочинства

ПРИНЦИПИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ТА НЕДОТОРКАННОСТІ СУДДІВ У ПРАКТИЦІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ PDF
Д. В. Колесник 215 - 221
DЕ MINIMIS NON СURАT РRАЕTOR: КРИТЕРІЇ ВСТАНОВЛЕННЯ НАЯВНОСТІ АБО ВІДСУТНОСТІ ФІНАНСОВОЇ ШКОДИ ДЛЯ ЗАЯВНИКА PDF
Л. М. Дешко 222 - 229
ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА ВИКОРИСТАННЯ В СУДОЧИНСТВІ РІДНОЇ МОВИ АБО МОВИ, ЯКУ ОСОБА РОЗУМІЄ PDF
В. В. Сліпенюк 230 - 240

Рецензії

РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ А.Ю. БАБАСКІНА «КРЕДИТНІ ВІДНОСИНИ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ» PDF
С. Я. Фурса 241 - 244