Вісник Одеського національного університету. Правознавство

Рік заснування: 2006
Галузь і проблематика: Науково-теоретичний журнал, в якому публікуються статті з актуальних проблем юридичної науки, результати досліджень з історії юридичної науки, матеріали конференцій, бібліографії, рецензії. Входить до переліку спеціальних видань України, в яких можуть бути опубліковані основні результати дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата юридичних наук.
ISSN 2304-1587 (Print)
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №11463-336Р від 07.07.2006 р.
Журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України: №1021 від 07.10.2015 р.
Періодичність виходу журналу: 2 рази на рік.
Мова видання: українська, російська, англійська.
Засновник: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Головний редактор: І. М. Коваль, д-р політ. наук, проф.
Науковий редактор серії: І. С. Канзафарова, д-р юрид. наук, проф.
Адреса редакції: Одеса 65058, Французський бульвар, 24/26
E-mail: visnik-onu@ukr.net


Зображення домашньої сторінки журналу

Анонси

 
Жодних анонсів не було опубліковано.
 
Більше анонсів...

Том 21, № 1(28) (2016)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск Науково-практичний семінар (PDF)

Зміст

До 150-річчя від дня народження Є. В. Васьковського

ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА У ПРАЦЯХ Є. В. ВАСЬКОВСЬКОГО PDF
І. В. Корнієнко 7-21

Цивільне право

ВИНИКНЕННЯ ТА СТАНОВЛЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ СЕРВІТУТІВ У ПРИВАТНОМУ ПРАВІ PDF (Русский)
Г. В. Сосніна 22-37
ЕВОЛЮЦІЯ ДОГОВОРУ ЯК НАСЛІДОК ЗМІНИ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН PDF
С. В. Резніченко 38-45
ДОГОВІР УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ У СИСТЕМІ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ДОГОВОРІВ PDF (Русский)
С. М. Клейменова 46-58
ОСОБЛИВОСТІ ПРИЧИННОГО ЗВ’ЯЗКУ В ЗОБОВ’ЯЗАННЯХ ПО ВІДШКОДУВАННЮ (КОМПЕНСАЦІЇ) ШКОДИ, ЗАПОДІЯНОЇ ВНАСЛІДОК ПРОТИПРАВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ / БЕЗДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ СУДОВОЇ ВЛАДИ PDF
С. В. Куліцька 59-68

Судовий захист прав

ПІДСТАВА ТА УМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОКУРАТУРОЮ ПРЕДСТАВНИЦЬКОЇ ФУНКЦІЇ В СУДІ PDF
М. М. Стефанчук 69-78

Право соціального забезпечення

МОТИВИ Й ЦІЛІ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ PDF (Русский)
А. В. Скоробагатько 79-86

Порівняльне правознавство, зарубіжне право

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ У КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ (ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ) PDF (Русский)
І. О. Голоденко 87-95
СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНО-СЛУЖБОВИХ ПРАВОВІДНОСИН ДЕРЖАВНИХ ЦИВІЛЬНИХ СЛУЖБОВЦІВ І РОЛЬ ТРУДОВОГО ПРАВА В ЇХ РЕГУЛЮВАННІ (ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ) PDF (Русский)
Д. Б. Міннігулова 96-110
ПРАВОВИЙ РЕЖИМ МАЙНА ПОДРУЖЖЯ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ДЕРЖАВ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ І НАПРЯМКИ ГАРМОНІЗАЦІЇ PDF
О. С. Простибоженко 111-129
НЕОБХІДНІСТЬ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В РОСІЇ З УРАХУВАННЯМ ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ КОСМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF (Русский)
О. В. Сушкова, П. А. Гроссе 130-140

Міжнародне приватне право

МІЖНАРОДНИЙ ПРЯМИЙ ФАКТОРИНГ: КЛЮЧОВІ СХЕМИ ПРОВЕДЕННЯ, ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ PDF
А. В. Токунова 141-153

Актуальна тема

ПОНЯТТЯ РАДІАЦІЙНОГО ЗАБРУДНЕННЯ І ПРОБЛЕМА ЗАХОРОНЕННЯ РАДІОАКТИВНИХ ВІДХОДІВ PDF (English)
О. В. Толкаченко 154-162