Вісник Одеського національного університету. Правознавство

Рік заснування: 2006
Галузь і проблематика: Науково-теоретичний журнал, в якому публікуються статті з актуальних проблем юридичної науки, результати досліджень з історії юридичної науки, матеріали конференцій, бібліографії, рецензії. Входить до переліку спеціальних видань України, в яких можуть бути опубліковані основні результати дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата юридичних наук.
ISSN 2304-1587 (Print)
DOI 10.18524/2304-1587
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №11463-336Р від 07.07.2006 р.
Журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України: №1021 від 07.10.2015 р.
Періодичність виходу журналу: 2 рази на рік.
Мова видання: українська, російська, англійська.
Засновник: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Головний редактор: І. М. Коваль, д-р політ. наук, проф.
Науковий редактор серії: І. С. Канзафарова, д-р юрид. наук, проф.
Адреса редакції: Одеса 65058, Французський бульвар, 24/26
E-mail: visnik-onu@ukr.net


Зображення домашньої сторінки журналу

Анонси

 

Запрошення до публікації

 
Прийом статей до чергового випуску наукового фахового видання "Вісник Одеського національного університету. Серія: Правознавство". Том 24. Випуск 2(35). 2019  
Опубліковано: 2019-10-06 Детальніше...
 
Більше анонсів...

Том 24, № 2(35) (2019)

Зміст

Міжнародне публічне і приватне право, зарубіжне право

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ERGA OMNES У КОНТЕКСТІ ЗАГАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ ПРАВА PDF
О. О. Nihreieva 7-14
МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ПРАВА НА БЕЗПЕЧНУ МЕДИЧНУ ДОПОМОГУ PDF
А. В. Levenets, О. В. Lotysh 15-22
КОЛІЗІЙНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПОХОДЖЕННЯ ДИТИНИ, НАРОДЖЕНОЇ В «МІЖНАРОДНОМУ» ШЛЮБІ PDF
О. І. Lefterova 23-33
ЕВОЛЮЦІЯ МЕХАНІЗМУ ОБМЕЖУВАЛЬНОГО ПРИПИСУ ЯК ЗАСОБУ ЗАХИСТУ ЖЕРТВ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ PDF
Ya. S. Benedyk, Ya. Т. Zheldak, М. Ye. Popovych 34-48

Конституційне та муніципальне право

СТВОРЕННЯ ВИЩОЇ РАДИ ПРАВОСУДДЯ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ПОСИЛЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ СУДОВОЇ ВЛАДИ PDF
L. О. Korchevna, І. М. Korolenko 49-57
КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ЗАХИСТУ ПРАВ ОСОБИ: ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ PDF
А. V. Boreiko 58-66
ДЕЯКІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ МУНІЦИПАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ PDF
О. V. Prieshkina 67-75

Кримінальне право та кримінологія

ПРАВОВА ПРИРОДА ЗАОХОЧУВАЛЬНИХ ЗАХОДІВ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРУ PDF
Т. О. Pavlova 76-84
КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСІБ, ЯКІ ВЧИНЯЮТЬ ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ КРЕДИТНИХ ВІДНОСИН PDF
G. Е. О. Khairutdinova 85-92

Кримінальний процес, оперативно-розшукова діяльність

ГНОСЕОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІД ЧАС СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЯК НЕГЛАСНОЇ СЛІДЧОЇ (РОЗШУКОВОЇ) ДІЇ PDF
І. V. Servetsky 93-105
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНІ МЕТОДИ ОБЛІКУ, ОЦІНКИ ТА ОПРАЦЮВАННЯ ДОКАЗІВ: НАПРЯМИ ЗАСТОСУВАННЯ НА СТАДІЇ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ PDF PDF
О. D. Zhuchenko 106-116

Цивільний процес

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЗВІЛЬНЕННЯ МОРСЬКОГО СУДНА З-ПІД АРЕШТУ У РАЗІ ЗМІНИ АБО СКАСУВАННЯ ЗАХОДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЗОВУ В ПОРЯДКУ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА
М. V. Murzenko 117-125

Аграрне та екологічне право

ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ PDF
V. А. Grishchenko 126-135
СУЧАСНІ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ PDF
V. О. Jylyna 136-144